Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
majjhima:a.[Sk.madhyama] 中の,中間の,中位の,中臘の.-itthī 中年の女.-indriya 中根者.-janapada 中国.-desa 中部地方,中国.-patta 中鉢.-porisa 中性,黄門.-bhikkhu中臘比丘.-yāma 中夜,中更.-sīla中戒.-paṭipadā 中道.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Majjhima,【形】 中部的,中間的,適中的,中央的。 ~desa,【陽】 中央國家包括恒河區域。 ~purisa,【陽】 中等高度的男人,〔文法〕第二人稱。~yāma,【陽】 中夜時分(古印度一夜分為三個時分,即:前夜、中夜、後夜)。 ~vaya,【陽】 中年。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Majjhima,【形】中部的,中間的,適中的,中央的。majjhimadesa(梵madhyadewa janapada),【陽】(佛教)中國,包括恒河兩岸,佛陀常常遊化的區域(婆羅門講的中國,指︰位於喜瑪拉雅山(Himavat)和文底耶山(Vindhya)之間,維那舍那(Vinawana)以東和缽邏耶伽(Prayāga)以西的地區,約位於今之中央邦);其他地方稱為「邊地」(pratyantajanapada弊生處)。majjhimapurisa,【陽】中等高度的男人,〔文法〕第二人稱。majjhimayāma,【陽】中夜時分(古印度一夜分為三個時分,即:前夜、中夜、後夜)。majjhimavaya,【陽】中年。majjhimā paṭipadā,中道。āvuso lobho ca pāpako doso ca pāpako,lobhassa ca pahānāya dosassa ca pahānāya atthi majjhimā paṭipadā cakkhukaraṇi ñānakaraṇī upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṁvattati(賢友!欲是惡,恚是惡,為舍棄欲,舍棄恚,故有中道,生眼生智,能導致安息(寂靜)、證智、正覺、涅盤。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Majjhima:中間的[PS:Majjhima Nikaya中部經; majjhima-paṭipadā 中道(paṭipadā 道;行道;道跡)(paṭipadā-ñāṇa-dassana-visuddhi 行道智見清凈)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
majjhima: majjhima(pu,na)
မဇၩိမ(ပု၊န)
[majjha+ima.,ṭī.271.]
[မဇၩ+ဣမ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
majjhima:[adj.] middle; medium; moderate; central.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Majjhima,(adj.) [Vedic madhyama,with sound change °ama›°ima after Geiger,P.Gr.191,or after analogy with pacchima,with which often contrasted] 1.middle,medium,mediocre,secondary,moderate.-- Applied almost exclusively in contrast pairs with terms of more or less,in triplets like “small-medium-big,” or “first-middle-last” (cp.majjha 3b); viz.(a) of degree:hīna-m-paṇīta D.III,215 (tisso dhātuyo); Dhs.1205‹-› 1027 (dhammā); Vism.11 (sīlaṁ); h.m.ukkaṭṭha Vism.308; omaka m.ukkaṭṭha Vin.IV,243; khuddaka m.mahā Vism.100; lāmaka m.paṇīta (i.e.lokuttara) DhsA.45 (dhammā); paritta-m-uḷāra Sdhp.260.‹-› (b) of time:paṭhame yāme majjhima° pacchima° J.I,75; id.with vaye PvA.5.-- 2.(nt.) majjhimaṁ the waist,in cpd.su-majjhimā (f.) a woman with beautiful waist ] V,4.(Page 515)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Majjhima:An Arahant.He went,after the Third Council,as preacher to the Himālaya country (Mhv.xii.6),accompanied by four others:

Kassapagotta, Durabhissara, Sahadeva,and Mūlakadeva.Dpv.viii.10; MT.(317) has Dundu-bhissara for Durabhissara; Mbv.(115) agrees with MT.,but has Sahassadeva; Sp.(i.68) gives their names as Kassapagotta,Alokadeva,Dundubhissara,and Sahadeva.

Majjhima preached the Dhammacakkappavattana Sutta and eighty crores of persons became sotāpannas.The five Elders,separately,converted five kingdoms,and each of them ordained one hundred thousand persons.Mhv.xii.41ff.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAJJHIMA:[a] trung bình,chính giữa,trung tâm,có điều độ --desa [m] miền trung Ấn Độ (luôn cả con sông Hằng) --purisa [m] người cao bực trung,ngôi thứ hai trong văn phạm --ỳama [m] canh giữa của đêm (từ 10 giờ đêm đến 2 giờ khuya) --vaya [m] tuổi trung niên
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
majjhima:(bhikkhu)chữ gọi tỳ khưu đã trên năm hạ kể từ ngày thọ đại giới,nhưng chưa đến mười hạ (samantapāsādikā atirekapancavassatāya majjhimo)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
majjhima:trung bình,loại trung,ở giữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
majjhima:မဇၩိမ(ပု၊န)
[မဇၩ+ဣမ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၁။]
(၁) ခါး။ (၂) မဇၩိမအသံ၊ ႀကိဳးၾကာသံ။ (၃) မဇၩိမအရပ္၊ ျဖဴစင္ေသာ အက်င့္ရွိေသာသူတို႔၏ ေနရာအရပ္။ (၄) မဇၩိမနိကာယ္။ (တိ) (၅) အလယ္-အလတ္-ျဖစ္ေသာ-ရွိေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjhima:မဇၩိမ (န)
ခါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjhima:မဇၩိမ (ပ)
ငါးဝါထက္ သာ၍ ဆယ္ဝါေအာက္ငယ္ေသာ ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjhima:မဇၩိမ (တိ)
အလယ္အလတ္ ျဖစ္သည္။ မနိမ့္မျမင့္ အလတ္ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,