Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
majjhattatā:f.[majjhatta-tā] 中庸,無関心.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
majjhattatā: majjhattatā(thī)
မဇၩတၱတာ(ထီ)
[majjhatta+tā]
[မဇၩတၱ+တာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
majjhattatā:[f.] impartiality; equanimity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Majjhattatā,(f.) [abstr.from prec.] impartiality,indifference,balance of mind Nd2 166 (in expln of upekkhā,with syn.passaddhatā); Vbh.230; Vism.134; VbhA.285 (satta° & saṅkhāra°),317 (def.); DhsA.133.(Page 514)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
majjhattatā:Impartiality,moderation,indifference
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
majjhattatā:sự quân bình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
majjhattatā:မဇၩတၱတာ(ထီ)
[မဇၩတၱ+တာ]
အလယ္၌တည္ေသာသေဘာရွိသည္၏ အျဖစ္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္၏ အျဖစ္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjhattatā:မဇၩတၱ-တာ (ဣ)
အလယ္အလတ္တည္သည္၏အျဖစ္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,