Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
majjha:a.m.[Sk.madhya] 中の,中間の,現在の; 中正の道,中国.loc.majjhe 中間に,間に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Majjha,【陽】 中央,腰部。 【形】 中央的。 ~ṭṭha,~tta,【形】 中立者,無私的,中性的。 ~ṇha,【陽】 正午。 ~ttatā,【陰】 公平,平靜。 ~desa,【陽】 中央國家。 ~ntika,~ntikasamaya,【陽】 正午。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Majjha,【陽】中央,腰部。【形】中央的。majjhaṭṭha,majjhatta,【形】中立者,無私的,中性的。majjhaṇha,【陽】正午。majjhattatā,【陰】公平,平靜。majjhadesa,【陽】(佛教)中國。majjhantika,majjhantikasamaya,【陽】正午。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
majjha: majjha(pu,na)
မဇၩ(ပု၊န)
[majjha+ṇa]
[မဇၩ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
majjha: majjha(na)
မဇၩ(န)
[maja+cya.,ṭī.767.]
[မဇ+စ်။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
majjha:[m.] the middle; the waist.(adj.),middle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Majjha,(adj.) [Vedic madhya,cp.Lat.medius,Gr.mέssos,Goth.midjis=Ohg.mitti,E.middle] middle,viz.1.of space:of moderate height D.I,243 (contrasted with ucca & nīca).-- 2.of time:of middle age Sn.216 (contrasted with dahara young & thera old).-- 3.often used adv.in Loc.majjhe in the middle; i.e.(a) as prep.in between,among (-° or with Gen.) Pv.I,111,114; J.I,207 (sakuṇānaṁ); DhA.I,182 (vasana-gāmassa); PvA.11 (parisā°).majjhe chetvā cutting in half J.V,387.-- (b) in special dogmatic sense “in the present state of existence,” contrasted with past & future existences (the latter combd as “ubho antā” at Sn.1040).The expln of majjhe in this sense is at Nd1 434:“majjhaṁ vuccati paccuppannā rūpā” etc.(similarly at Nd2 490).-- Sn.949 (in sequence pubbe majjhe pacchā),1099 (id.); Dh.348 (pure majjhe pacchato; i.e.paccuppannesu khandhesu DhA.IV,63).-- 4.(nt.) majjhaṁ the middle DhA.I,184 (tassa uramajjhaṁ ghaṁsentī).(Page 514)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Majjha:See Megha.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAJJHA:[m] chính giữa,eo lưng [adj] trung bình --ṭṭha,--tta [a] trung lập,không tự vị,trung bình --ṇha [m] buổi trưa,giữa ngày --ttatā [f] sự trung thực,sự ngay thẳng,tâm trung bình --desa [m] xứ trung lập --ntika,--ntikasa,maya [m] trưa,nửa ngày
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
majjha:đoạn giữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
majjha:မဇၩ(န)
[မဇ+စ်။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၇။]
(၁) အလယ္၊ အၾကား။ (တိ) (၂) မဇၩမည္ဟူ (မဇၩမင္း၊ မဇၩေသေ႒း)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
majjha:မဇၩ(ပု၊န)
[မဇၩ+ဏ]
ခါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjha:မဇၩ (န)
အလယ္။ ခါး။
မေဇၩ ဥရသၼႎ၊ ရင္လယ္၌။ မေဇၩ သိဃၤာဋေက၊ ခရီးဆံုအလယ္၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjha:မဇၩ (တိ)
အလယ္အလတ္ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,