Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
majja:n.[Sk.madya<mad] 酒,酔わしめるもの,末陀.-pa 飲酒者.-pāna 飲酒.-pāyaka 飲酒者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Majja,【中】 酒。 ~na,【中】 沈醉狀態,疏忽。 ~pa,【形】 酒鬼(喝酒者)。 ~pāna,【中】 喝酒,酒。 ~pāyī,參考 majjapa。 ~vikkayī,【陽】酒商。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Majja,【中】酒。majjana,【中】沈醉狀態,疏忽。majjapa,【形】酒鬼(喝酒者)。majjapāna,【中】喝酒,酒。majjapāyī,參考 majjapa。majjavikkayī,【陽】酒商。DA.31./I,944.:Taṁ sabbampi madakaraṇavasena majjaṁ.(烈酒:所有釀造的醉品。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
majja: majja(na)
မဇၨ(န)
[mada+ya.majjante yena majjaṃ.vajādinā yoç dyassa jjo ca.,ṭī.533,nirutti,nhā.534.mada+ṇya.mada ummāde.amajjitthaç majjate majjissati etenāti majjaṃ.rū.556.]
[မဒ+ယ။ မဇၨေႏၲ ေယန မဇၨံ။ ဝဇာဒိနာ ေယာ,ဒ်ႆ ေဇၨာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၃၊ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၅၃၄။ မဒ+ဏ်။ မဒ ဥမၼာေဒ။ အမဇၨိတၳ,မဇၨေတ မဇၨိႆတိ ဧေတနာတိ မဇၨံ။႐ူ။၅၅၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
majja:[nt.] an intoxicant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Majja,(nt.) [fr.mad,cp.Vedic mada & madya] 1.intoxicant,intoxicating drink,wine,spirits Vin.I,205; D.III,62,63; Sn.398 (+pāna=majjapāna); VvA.73 (=surā ca merayañ ca); Sdhp.267.-- 2.drinking place J.IV,223 (=pān’āgāra).

--pa one who drinks strong drink,a drunkard A.IV,261; Sn.400; Pv IV.176 (a°); ThA.38.--pāna drinking of intoxicating liquors Vv 158; VvA.73; Sdhp.87.--pāyaka=majjapa J.II,192 (a°).--pāyin=°pāyaka Sdhp.88.--vikkaya sale of spirits J.IV,115.(Page 514)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAJJA:[nt] vật làm cho say mê --na [nt] sự làm cho say mê,cho hờ hững,bơ thờ --pa [3] người uống rượu mạnh --pāna [nt] sự uống rượu,thức uống có chất say --pāyī như majjapa --vikkayī [m] người bán rượu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
majja:မဇၨ(န)
[မဒ+ယ။ မဇၨေႏၲ ေယန မဇၨံ။ ဝဇာဒိနာ ေယာ,ဒ်ႆ ေဇၨာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၃၊ နိ႐ုတၱိ၊ႏွာ။၅၃၄။ မဒ+ဏ်။ မဒ ဥမၼာေဒ။ အမဇၨိတၳ,မဇၨေတ မဇၨိႆတိ ဧေတနာတိ မဇၨံ။႐ူ။၅၅၆။]
(၁) မူးယစ္ေၾကာင္းေသအရက္၊ (၂) ေသတင္းကုပ္၊ ဘုံဆိုင္၊ အရက္ဆိုင္။ မဇၨရတ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
majja:မဇၨ
ဘူ+စု = သုဒၶိ ေသာဓနာလကၤာေရသု-စင္ၾကယ္ျခင္း,သုတ္သင္ျခင္း,တန္ဆာဆင္ျခင္းတို႔၌။ မဇၨတိ၊ မေဇၨတိ၊ မဇၨယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majja:မဇၨ (တိ)
ယစ္မူးသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majja:မဇၨ (န) (√မဒ္+ယ)
ယစ္မ်ိဳး။ ေသ။ ေသရည္ေသရက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,