Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
majjāra:m.,majjārī f.[Sk.mārjāra] 貓.-camma 猫皮.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Majjāra,【陽】 貓。 ~jārī,【陰】 雌貓。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Majjāra,【陽】貓。majjārī,【陰】雌貓。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
majjāra: majjāra(pu)
မဇၨာရ(ပု)
[majja+āra.thī-nitea ma.līhanena attano sarīraṃ majjati nimmalattaṃ karotīti majjāro=biḷāro.,7.164.]
[မဇၨ+အာရ။ ထီ-၌ မဇၨာရ္။ လီဟေနန အတၱေနာ သရီရံ မဇၨတိ နိမၼလတၱံ ကေရာတီတိ မဇၨာေရာ=ဗိဠာေရာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
majjāra:[m.] a cat.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Majjāra,[cp.Epic Sk.mārjāra; dialectical] a cat Miln.23.-- f.majjārī (majjāri°) Vin.I,186 (°camma cat’s skin); DhA.I,48; Pgdp 49.(Page 514)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAJJĀRA:[m] con mèo --jārī [f] mèo cái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
majjāra:မဇၨာရ(ပု)
[မဇၨ+အာရ။ ထီ-၌ မဇၨာရ္။ လီဟေနန အတၱေနာ သရီရံ မဇၨတိ နိမၼလတၱံ ကေရာတီတိ မဇၨာေရာ=ဗိဠာေရာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၆၄။]
ေၾကာင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
majjāra:မဇၨာရ (ပ) (√မဇၨ္+ကာရ)
ေၾကာင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,