Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahapphala,【形】 有大果報的。(p252)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahapphala,【形】有大果報的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahapphala: mahapphala(na)
မဟပၹလ(န)
[mahanta+phala.mahanta+phala+a]
[မဟႏၲ+ဖလ။ မဟႏၲ+ဖလ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahapphala:[adj.] rich in result.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHAPPHALA:[a] kết quả nhiều
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mahapphala:có quả báo lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahapphala:မဟပၹလ(န)
[မဟႏၲ+ဖလ။ မဟႏၲ+ဖလ+အ]
(၁) ႀကီးေသာအသီး။ (၂) ျမတ္-ႀကီး-မ်ား-ျပန္႔ေျပာ-ေသာ အက်ိဳး။ (တိ) (၃) ႀကီး-ေအာင္ျမင္-မ်ား-ေသာ အသီးရွိေသာ။ (၄) ျမတ္-ႀကီး-မ်ား-ျပန္႔ေျပာ-ေသာ အက်ိဳးကို-သီး-ျဖစ္ေစ-ပြါးေစ-တတ္ေသာ၊ အက်ိဳးႀကီးေသာ၊ ျမတ္-ႀကီး-မ်ား-ျပန္႔ေျပာ-ေသာ အက်ိဳးရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahapphala:မဟပၹလ (တိ)
ႀကီးေသာ အက်ိဳး ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,