Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mahanta:= mahant 大なる.acc.mahantaṃ adv.大いに.-patta 大鉢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahanta,【形】 很棒的,大的,廣大的。 (mahantī,mahatī 【陰】),~tara,【形】 比較棒的,更大的,更廣大的。 ~tā,【陰】 ~bhāva,【陽】 大。(p252)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahanta,【形】很棒的,大的,廣大的。(mahantī,mahatī 【陰】,Mahatī parisā大眾(大的群體)),mahantatara,【形】比較棒的,更大的,更廣大的。mahantatā,【陰】mahantabhāva,【陽】大。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahanta: mahanta(ti)
မဟႏၲ(တိ)
[mahā+anta.maha+anta]
[မဟာ+အႏၲ။ မဟ+အႏၲ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahanta: mahanta(ti)
မဟႏၲ(တိ)
[mahanta+ṇa]
[မဟႏၲ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahanta: mahanta(ti)
မဟႏၲ(တိ)
[maha+anta.thī-nitea mahatī.,ṭī.7vava.]
[မဟ+အႏၲ။ ထီ-၌ မဟတီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahanta:[adj.] great; big; extensive.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mahanta:A stone image of the Buddha set up in the Patimā-vihāra in Kānagāma by Aggabodhi,son of Mahātissa and ruler of Rohana.Cv.xlv.44.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHANTA:[a] to,lớn,vĩ đại (f mahanti,mahati) --tara [a] càng to lớn,càng rộng ra --tā [f] --bhāva [m] sự to lớn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mahanta:lớn,to
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahanta:မဟႏၲ(တိ)
[မဟ+အႏၲ။ ထီ-၌ မဟတီ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝဝ။]
(၁) ျမတ္ေသာ။ (၂) မ်ားေသာ၊ ျပန္႔ေျပာေသာ။ (၃) ပူေဇာ္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၄) ႀကီးေသာ။ (၅) အစိုးရေသာ သူ၏အျဖစ္၊ အစိုးရျခင္း၊ အစိုးရေသာ။ (၆) ျပည့္စုံေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahanta:မဟႏၲ(တိ)
[မဟႏၲ+ဏ]
ျမတ္ေသာ (သီလသမာဒိစေသာ) ဂုဏ္ရွိေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahanta:မဟႏၲ(တိ)
[မဟာ+အႏၲ။ မဟ+အႏၲ]
(၁) ျမတ္ေသာ (ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္း) အဆုံးရွိေသာ၊ သူ။ (၂) ပူေဇာ္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ဟူေသာ အဆုံးရွိေသာ၊ သူ။ မဟာ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahanta:မဟႏၲ (တိ) (ဝတၱ-ကိတ္)
ႀကီးသည္။ ျမတ္သည္။ ပူေဇာ္သည္။မဟတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,