Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mahaggha:a.[mahā-aggha] 高価の,大価の.f.mahagghatā 大価値.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahaggha,【形】 非常昂貴的。 ~tā,【陰】 高價。(p251)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahaggha,【形】非常昂貴的。mahagghatā,【陰】高價。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahaggha: mahaggha(ti)
မဟဂၣ(တိ)
[mahanta+aggha]
[မဟႏၲ+အဂၣ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahaggha:[adj.] very costly.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHAGGHA:[a] đắt quá,cao giá quá --tā [f] sự mắc mỏ quá,cao giá
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mahaggha:đắc giá,giá trị lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahaggha:မဟဂၣ(တိ)
[မဟႏၲ+အဂၣ]
မ်ားစြာအဖိုးထိုက္ေသာ၊ အဖိုးမ်ားစြာ ထိုက္တန္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahaggha:မဟဂၣ (တိ) (မဟာ+အဂၣ)
မ်ားေသာ အဖိုးထိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,