Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mahī:f.[〃] 大地,地.loc.mahiyā,mahiyaṃ.-tala 地面.-dhara 山,-pa,-pati,-pāla 国王,王.-ruha 樹木.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahī,【陰】 地(摩希,即:大者),摩醯河(河名)。 ~tala,【中】 地面。~dhara,【陽】 山。 ~pati,~pāla,【陽】 國王。 ~ruha,【陽】 樹。(p252)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahī,【陰】地(摩希,即:大者),摩醯河(河名)。mahītala,【中】地面。mahīdhara,【陽】山。mahīpati,mahīpāla,【陽】國王。mahīruha,【陽】樹。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahī: mahī(thī)
မဟီ(ထီ)
[maha+a+ī.,ṭī.181.682.]
[မဟ+အ+ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၈၁။၆၈၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahī,(f.) the earth; name of a river.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mahī,(f.) [f.of mah,base of mahant,Vedic mahī] the earth (lit.Great One) Mhvs 5,266; Sdhp.424,472; Loc.mahiyā Miln.128; mahiyaṁ DhsA.62.-- Note.As mahī is only found in very late P.literature,it must have been re-introduced from Sk.sources,and is note a direct correspondent of Vedic mahī.

--tala the ground (of the earth) Mhvs 5,54.--dhara mountain Miln.343; Mhvs 14,3; 28,22 (v.l.mahin°).--pa king (of the earth) Mhvs 14,22.--pati king Mhvs 5,48; 33,32.--pāla king Mhvs 4,38; 5,265.--ruha tree (“growing out of the earth”) Mhvs 14,18,18,19.(Page 527)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mahī:1.Mahī. One of the five great rivers of India,all of which have a common origin (Vin.ii.237; A.iv.101; v.22; S.ii.135; v.38; Mil.20,104; Vsm.10,etc.).Anguttarāpa was to the north of the Mahī (SNA.ii.437ff).It is also called Mahāmahī.

2.Mahī. A Lankāgiri,an officer of Parakkamabāhu I.,stationed at Assamandala tittha.Cv.lxxii.27.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
mahī:The earth,the ground; place; land; name of a river
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHĪ:[f] mặt đất,tên con sông (Ấn Độ) --tala [nt] sự bằng phẳng của mặt đất --dhara [m] trái núi --pati,--pāla [m] ông Vua --ruha [m] cây (cối)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahī:မဟီ(ထီ)
[မဟ+အ+ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၈၁။၆၈၂။]
(၁) ေျမ။ (၂) မဟီမည္ေသာျမစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahī:မဟီ (ဣ) (√မဟ္+ဤ)
ေျမ။ ေျမႀကီး။ ေျမအျပင္။ မဟီျမစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,