Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahābhūta: mahābhūta(pu,na)
မဟာဘူတ(ပု၊န)
[mahanta+bhūta.mahanta+abbhūta.mahanta+abhūta.mahāparihāra+ bhūta.mahāvikāra+bhūta.mūlaṭī,1.141.visuddhi,ṭī,1.45va.maṇimañjū,2.1va6.]
[မဟႏၲ+ဘူတ။ မဟႏၲ+အဗ႓ဴတ။ မဟႏၲ+အဘူတ။ မဟာပရိဟာရ+ ဘူတ။ မဟာဝိကာရ+ဘူတ။ မူလဋီ၊၁။၁၄၁။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၄၅ဝ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။၁ဝ၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahābhūta:[nt.] the four great elements.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mahābhūta:đại hiển,sắc tứ đại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahābhūta:မဟာဘူတ(ပု၊န)
[မဟႏၲ+ဘူတ။ မဟႏၲ+အဗ႓ဴတ။ မဟႏၲ+အဘူတ။ မဟာပရိဟာရ+ ဘူတ။ မဟာဝိကာရ+ဘူတ။ မူလဋီ၊၁။၁၄၁။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၁။၄၅ဝ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၂။၁ဝ၆။]
(ပု)(၁) မ်က္လွည့္သည္။ (ပု၊န) (၂) ပူ႔ဝင္တတ္သူ(ဘုတ္,တေစၧ,ဘီလူး,နတ္,ၿပိတၱာစသည္)။(၃) ဘီလူးမ။(၄) မဟာဘုတ္၊ ဘူတ႐ုပ္၊ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး။(၅) မ်ားစြာေသာ သစ္ပင္။မူရင္းၾကည့္ပါ(၆) ႀကီးေသာသတၱဝါ။ (တိ) (၇) မ်ားေသာ-ဂုဏ္-အာနိသင္-ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahābhūta:မဟာ-ဘူတ (န)
ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီး-ဟူေသာ မဟာဘုတ္ေလးပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahābhūta:မဟာ-ဘူတ (တိ)
ႀကီးသည္ျဖစ္၍ ထင္ရွား ရွိသည္။ ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,