Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mahā:-aggikkhandha 大火聚.-aggidāha 大火災.-attha 大利.-adhiṭṭhānapañcaka 五大決意.-anattha 大不利.-udakarahada 大池.-uraga = mahoraga 大蛇,大腹行.-kapi 大猿.-kappa 大劫.-karuṇā 大悲.-karuṇā-samāpatti 大悲定.-kāruṇika 大悲者,仏.-kāruṇikatā 大悲性.-kāla 鳥の一種.-kula 大族.-gedha 大貪.-cora 大賊.-jhāyin 大禅定家.-taḷāka 大池.-thera 大長老.-dhātunidhāna 大舎利蔵,仏舎利蔵.-nadī 大河.-nāga 大象,大龍,大那伽.-nāma 樹名.-niraya 大地獄.-nīla 大青,サファイヤ.-nekkhamma 大出家,大出離.-pañña 大慧者.-paññatā,-paññā 大慧.-patha 大道.-pathavī 大地.-parinibbāna 大般涅槃.-purisa 大人,大丈夫.-purisalakkhaṇa 大人相,偉人の相好.-purisa-vihāra 大人住.-bodhi 大菩提樹.bodhi-pūjā 大菩提樹供養.-bodhimaṇḍa 大菩提座.-bodhisatta 大菩薩.-bhūta 大種(地・水・火・風).-bhūta-rūpa 大種色.-bhūmicāla 大地震.-bhoga 大財,大富.-bhogakula 大富家.-maccha 大魚.-matta 大臣,大官.-mattakathā 大臣論.-mukha 大鼓の一種.-muni大牟尼.-megha 大雲,大雨.-yakkha 大夜叉.-yañña 大供犠,大供養祭.-raṅgaratta 紅藍色.-rājan 大王.-rājabhavana 大王界.-rājamāsamugga 大王豆.-rājavatika 大王務者.-rukkha 大樹.-varāha 大豚.-vikaṭa 汚物.-vikaṭabhojana 大不浄食.-vīra 大雄,大英雄.-veyyākaraṇa 大文典家.-saṅgīti 大合誦,大結集.-satta 摩訶薩,大士,大薩埵.-sadattha 大利.-sadda 大声.-samaya 大衆会時.-samaṇa 大沙門.-samudda 大海,大洋.-samuddasāgara 大海洋.-sayana 大床.-sālarukkha 大娑羅樹.-sālā 大講堂.-sāvaka 大弟子,大声聞.-silā 大石.-sīla 大戒.-seda 大発汗法.-senagutta,senāpati 大将軍,大軍師.-selapabbata 大岩山.-soṇa 樹名,鳥名.-sobbha 大池,大湖.-hatthirājan 大象王.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahā,(復合詞中 mahanta 改成 mahā,尾元音 ā 時常被弄短)。 ~upāsaka,【陽】大優婆塞(佛陀的大信徒)。 ~upāsikā【,陰】 大優婆夷(大女信徒)。 ~karuṇā,【陰】 大悲。 ~kāya,【形】 有肥胖的身體,有大身體的。 ~gaṇa,【陽】大團體。 ~gaṇī,【陽】 有許多追隨者。 ~jana,【陽】 公眾。 ~taṇha,【形】大貪(非常貪婪的)。 ~tala,【中】 在宮殿的頂端上的大平坦的屋頂。 ~dhana,【中】 大財富。 ~naraka,~niraya,【陽】 大地獄。 ~nasa,【中】 廚房。~nubbāva,【形】 大權威的。 ~pañña,【形】 大智慧的(非常明智的)。~patha,【陽】 大道路。 ~pitu,【陽】 伯父。 ~purisa,【陽】 大人。 ~bhūta,【中】 四大元素(地、水、火、風)。 ~bhoga,【形】 有大財富的。 ~mati,【陽】 大智慧者。 ~matta,~macca,【陽】 大臣,首席部長。 ~muni,【陽】大牟尼。 ~megha,【陽】 大雨。 ~yañña,~yāga,【陽】 大犧牲。 ~yasa,【形】 大名望。 ~raha,【 形】 最寶貴的。 ~rāja,【 陽】 大王。 ~latāpasādhana,【中】 (佩帶在淑女身上的全套首飾被稱為)大蔓草。 ~satta,【陽】 大眾生,大有情。 ~samudda,【 陽】 大海。 ~sara,【中】 大湖。 ~sāra,~sāla,【形】 有大財富的。 ~sāvaka,【陽】 大弟子。(p252)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahā,(復合詞中 mahanta 改成 mahā,尾母音 ā 時常被弄短)。mahupāsaka,【陽】大優婆塞(佛陀的大信徒)。mahupāsikā,【陰】大優婆夷(大女信徒)。mahākaruṇā,【陰】大悲。mahākāya,【形】有肥胖的身體,有大身體的。mahāgaṇa,【陽】大團體。mahāgaṇī,【陽】有許多追隨者。mahāggata(mahaggataṁ cittaṁ),【陽】廣大心(大至心=色、無色界心)。mahājana,【陽】公衆。mahātaṇha,【形】大貪(非常貪婪的)。mahātala,【中】在宮殿的頂端上的大平坦的屋頂。mahādhana,【中】大財富。mahānaraka,mahāniraya,【陽】大地獄。mahānasa,【中】廚房。mahānubbāva,【形】大權威的。mahāpañña,【形】大智慧的(非常明智的)。mahāpatha,【陽】大道路。mahātāpana﹐大燃燒地獄,八大地獄之一。mahāpitu,【陽】伯父。mahāpurisa,【陽】大人。mahābhūta,【中】四大元素(地、水、火、風)。mahābhoga,【形】有大財富的。mahāmati,【陽】大智慧者。mahāmatta,mahāmacca,【陽】大臣,宰相,首席部長(唐朝宰相一般有數人擔任,多時曾達十余人,其中有一位是首席宰相)。mahāmuni,【陽】大牟尼。mahāmegha,【陽】大雨。mahāyañña,mahāyāga,【陽】大犧牲。mahāyasa,【形】大名望。mahāraha,【形】最寶貴的。mahārāja,【陽】大王(印度還有稱為︰devaputra天子、ajātiraja不世出之王)。mahāroruva﹐大號叫地獄,八大地獄之一。mahālatāpasādhana,【中】(佩帶在淑女身上的全套首飾被稱為)「大蔓草」。mahāsatta,【陽】大衆生,大有情。mahāsamudda,【陽】大海。mahāsara,【中】大湖。mahāsāra,mahāsāla,【形】有大財富的。mahāsāvaka,【陽】大弟子。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
mahā: 大
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahā: mahā(ti)
မဟာ(တိ)
[mahanta+si.vākyanitea mahantasaddā mahā-pru.nīti,sutta.712.sī,ṭī,,1.182.si-vi nta- ṭā-pru.,2.15va.nirutti,nhā.85.senā padissate mahā.jā,2.219-nitea mahāsaddāthīç eka.mahāssahonti parivārā bhikkhū bhikkhuniyo.dī,3.121-nitea thīç pu,bahu.mahāvatāyaṃ bhūmicālo.aṃ,3.131-nitea pu,eka.bārāṇasirajjaṃnāma mahā.jā,ṭṭha,1.288-nitea napuç eka.ī mahāsaddā 3-, 2- rasa nirutti,nhā,86-nitea nipāka paṭirūpaka-hueiea.īa ]]mahā]] saddā.samāsinitea mahitasaddā mahāprueiea.mahābodhi-.]
[မဟႏၲ+သိ။ ဝါက်၌ မဟႏၲသဒၵါကို မဟာ-ျပဳ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၁၂။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၁၈၂။ သိ-ဝိဘတ္ေၾကာင့္ ႏၲ-ကို ဋာ-ျပဳ။ ေမာဂ္၊ ၂။ ၁၅ဝ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၈၅။ ေသနာ ပဒိႆေတ မဟာ။ ဇာ၊ ၂။ ၂၁၉-၌ မဟာသဒၵါထီလိင္,ဧကဝုစ္။ မဟာႆေဟာႏၲိ ပရိဝါရာ ဘိကၡဴ ဘိကၡဳနိေယာ။ ဒီ၊ ၃။ ၁၂၁-၌ ထီ,ပု၊ ဗဟုဝုစ္။ မဟာဝတာယံ ဘူမိစာေလာ။ အံ၊ ၃။ ၁၃၁-၌ ပုလႅိင္၊ ဧကဝုစ္။ ဗာရာဏသိရဇၨံနာမ မဟာ။ ဇာ၊ ႒၊ ၁။ ၂၈၈-၌ နပုလႅိင္,ဧကဝုစ္။ ဤသို႔ မဟာသဒၵါကို လိင္ ၃-ပါး၊ ဝုစ္ ၂-ပါး ေတြ႕ရသျဖင့္ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ၊ ၈၆-၌ နိပါက ပဋိ႐ူပက-ဟုလည္းဆို၏။ ဤအလို "မဟာ" သဒၵါတည္။ သမာသိ၌ မဟိတသဒၵါကိုလည္း မဟာျပဳေသး၏။ မဟာေဗာဓိ-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahā,(mahanta becomes mahā in compounds; the last vowel ā is often shortened euphonically.)mahaggata :[adj.] become great; lofty.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mahā:He once saw a number of monks,who had obtained only dry food,eating it on the banks of a river.

Anula resolved that the river water should turn into butter cream and made a sign to the novices,who then took the cream in cups and gave it to the monks.Vsm.404.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mahā:A locality in Anurādhapura through which the sīmā of the Mahā-vihāra passed; it was so called because of a large angana-tree which stood there. Mbv.135,136.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Mahā:A spot in Anurādhapura where the fruit from the Bodhi branch,brought by Sanghamittā,was planted in a golden vase by Devānampiyatissa.

Immediately eight saplings sprang from the fruit.Mhv.xix.57; Mbv.162.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
mahā:Great
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHĀ:(chữ mahanta trở thành maha) --upāsaka [m] thiện nam tín nữ,đệ tử Phật --upāsikā [f] đại tín nữ --karuṇā [f] đại bi --kāya [a] người to hay mập mạp --gaṇa [m] đại chúng --gaṇī 3 có nhiều tín đồ hướng theo --jana [m] công chúng --taṇha [a] tham lam quá độ --tala [nt] sân thượng trên các đền đài --dhana [nt] của cải to lớn (nhiều) --naraka,--niraya [m] đại địa ngục --nasa [nt] nhà bếp --nubhāva [a] uy quyền,to lớn --pañña [a] đại trí tuệ --patha [m] đại lộ --pitu [m] bác (anh của cha) --purisa [m] đại nhân --bhūta [nt] tứ đại --bhoga [a] có nhiều tài sản --mati [m] người thượng trí thức --matta,--macca [m] thủ tướng,đại thần --muni [m] bậc đại giác --megha [m] trận mưa to --mahayanna,--yāga [m] đại cúng dường (sinh mạng) của đạo Bàlamôn --yasa [a] vang danh,danh tiếng,lừng lẫy --raha [a] quí lắm,vật quí trọng,hiếm có --rājā [m] đại vương -- latāpasādhana [nt] đồ nữ trang bằng dây to có nhận nhiều hột ngọc --satta [m] đại chúng sinh --samudda [m] đại dương --sara [nt] đại hồ --sāla [a] có nhiều tài sản quá (đại bá hộ) --sāvaka [m] đại đệ tử
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahā:မဟာ(တိ)
[မဟႏၲ+သိ။ ဝါက်၌ မဟႏၲသဒၵါကို မဟာ-ျပဳ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၁၂။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၁၈၂။ သိ-ဝိဘတ္ေၾကာင့္ ႏၲ-ကို ဋာ-ျပဳ။ ေမာဂ္၊ ၂။ ၁၅ဝ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၈၅။ ေသနာ ပဒိႆေတ မဟာ။ ဇာ၊ ၂။ ၂၁၉-၌ မဟာသဒၵါထီလိင္,ဧကဝုစ္။ မဟာႆေဟာႏၲိ ပရိဝါရာ ဘိကၡဴ ဘိကၡဳနိေယာ။ ဒီ၊ ၃။ ၁၂၁-၌ ထီ,ပု၊ ဗဟုဝုစ္။ မဟာဝတာယံ ဘူမိစာေလာ။ အံ၊ ၃။ ၁၃၁-၌ ပုလႅိင္၊ ဧကဝုစ္။ ဗာရာဏသိရဇၨံနာမ မဟာ။ ဇာ၊ ႒၊ ၁။ ၂၈၈-၌ နပုလႅိင္,ဧကဝုစ္။ ဤသို႔ မဟာသဒၵါကို လိင္ ၃-ပါး၊ ဝုစ္ ၂-ပါး ေတြ႕ရသျဖင့္ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ၊ ၈၆-၌ နိပါက ပဋိ႐ူပက-ဟုလည္းဆို၏။ ဤအလို "မဟာ" သဒၵါတည္။ သမာသိ၌ မဟိတသဒၵါကိုလည္း မဟာျပဳေသး၏။ မဟာေဗာဓိ-ၾကည့္။]
(၁) ျမတ္ေသာ။ (၂) မ်ားေသာ။ (၃) ပူေဇာ္-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၄) ႀကီးေသာ၊ ႀကီးက်ယ္-ျပင္းထန္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahā:မဟာ (တိ)
ႀကီးေသာ။ ျမတ္ေသာ။ ႀကီးက်ယ္ေသာ။ မြန္ျမတ္ေသာ။
မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန သဒၶႎ၊ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းအေပါင္းႏွင့္ တကြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,