Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maghavantu,【陽】 釋帝的一個渾名。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maghavantu,【陽】帝釋的一個渾名(Name of Indra,or another angel (devaputta) S.I,221 (Voc.maghavā; so read for mathavā),229; Dh.30.Cp.māgha.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maghavantu: maghavantu(pu)
မဃဝႏၲဳ(ပု)
[magha+vantu.maghaṃ cuccati dhanaṃ.taṃ pana saddhāsaṅkhātaṃ maghaṃ assa atthīti maghavā.saṃ,ṭī,1.337.maghavasaddā rūpasiddhinitea pumādieiea.rū,nhā.66.saddanītinitea guṇavādi eiea.nīti,pada.22va.]
[မဃ+ဝႏၲဳ။ မဃံ စုစၥတိ ဓနံ။ တံ ပန သဒၶါသခၤါတံ မဃံ အႆ အတၳီတိ မဃဝါ။ သံ၊ဋီ၊၁။၃၃၇။ မဃဝသဒၵါကို ႐ူပသိဒၶိ၌ ပုမာဒိဂိုဏ္းသို႔သြင္း၏။ ႐ူ၊ႏွာ။၆၆။ သဒၵနီတိ၌ ဂုဏဝါဒိဂိုဏ္းသို႔ သြင္း၏။ နီတိ၊ပဒ။၂၂ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maghavantu:[m.] an epithet of Sakka.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAGHAVANTU:[m] danh hiệu của Trời Đế Thích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maghavantu:မဃဝႏၲဳ(ပု)
[မဃ+ဝႏၲဳ။ မဃံ စုစၥတိ ဓနံ။ တံ ပန သဒၶါသခၤါတံ မဃံ အႆ အတၳီတိ မဃဝါ။ သံ၊ဋီ၊၁။၃၃၇။ မဃဝသဒၵါကို ႐ူပသိဒၶိ၌ ပုမာဒိဂိုဏ္းသို႔သြင္း၏။ ႐ူ၊ႏွာ။၆၆။ သဒၵနီတိ၌ ဂုဏဝါဒိဂိုဏ္းသို႔ သြင္း၏။ နီတိ၊ပဒ။၂၂ဝ။]
သိၾကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,