Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maggaṅga: maggaṅga(na)
မဂၢဂၤ(န)
[magga+aṅga.ma,3.117-nitea abhīdheyya yuea maggaṅgoç maggaṅgā-hu thīç purhieiea.]
[မဂၢ+အဂၤ။ မ၊၃။၁၁၇-၌ အဘီေဓယ်သို႔ လိုက္၍ မဂၢေဂၤါ,မဂၢဂၤါ-ဟု ထီ,ပုရွိ၏။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maggaṅga:[nt.] the constituent of the path,viz.right view,right aspiration,right speech,right conduct,right livelihood,right effort,right mindfulness,and right rapture.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
maggaṅga:chi đạo,đạo chi phần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maggaṅga:မဂၢဂၤ(န)
[မဂၢ+အဂၤ။ မ၊၃။၁၁၇-၌ အဘီေဓယ်သို႔ လိုက္၍ မဂၢေဂၤါ,မဂၢဂၤါ-ဟု ထီ,ပုရွိ၏။]
မဂၢင္၊ မဂ္၏-အဖို႔-အစိတ္-အေၾကာင္း-အဂၤါ။ (မဂၢဂၤ မဂၢအရိယာပႏၷံ။ အဘိ၊ဓ။၁၃၅-၌ ဖိုလ္၌ရွိေသာ သမၼာဒိ႒ိစသည္ကိုလည္း မဂၢင္ဟု ေခၚသည္။ အဘိ၊႒၊၁။၃၃ဝ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maggaṅga:မဂၢဂၤ (န) (မဂၢ+အဂၤ)
နိဗၺာန္ကို ရွာမွီးတတ္ေသာ မဂ္၏ အစိတ္အဘို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,