Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
madhura:a.n.[<madhu] 蜜の如き,甘き,美味の; 美味; 好言.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Madhura,【形】 甜的。 【中】 甜蜜事物。 ~tta,【中】 ~tā,【陰】 甜蜜,可愛。 ~ssara,【形】 有悅耳的聲音的。 【陽】 悅耳的聲音。(p250)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Madhura,【形】甜的。【中】甜蜜事物。madhuratta,【中】madhuratā,【陰】甜蜜,可愛。madhurassara,【形】有悅耳的聲音的。【陽】悅耳的聲音。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
madhura: madhura(pu)
မဓုရ(ပု)
[madhu+ra.rū.4va1.]
[မဓု+ရ။ ႐ူ။၄ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
madhura:[adj.] sweet.(nt.) sweet thing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Madhura,(adj.) [fr.madhu] 1.sweet Sn.50; J.III,493; V,324; Pv.II,67; PvA.119,147.-- 2.of intoxicating sweetness,liquor-like,intoxicating J.IV,117.-- 3.(nt.) sweetness,sweet drink Dh.363; J.I,271 (catu° the 4 sweet drinks,used as cure after poison); Dhs.629; DhsA.320.-- 4.(nt.) flattery,praise SnA 287 (opp.avaṇṇa).

--rasa sweet (i.e.honey-) juice,sweet liquor DhA.II,50; PvA.119.--ssara sweet-sounding VvA.57; PvA.151; Mhvs 5,32.(Page 519)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MADHURA:[a] đồ ngọt [nt] vật ngọt --ratta [nt] ratthā [f] sự ngọt ngào ssara [a] có lời nói ngọt ngào [m] lời dịu ngọt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
madhura:မဓုရ(ပု)
[မဓု+ရ။ ႐ူ။၄ဝ၁။]
(၁)အခ်ိဳ။ (၂)ဇီယာ။ (ဓာန္၊သ်၊သစ္။ဓာန္၊ဋီ၊သ်)။ စမုံျဖဴ။ (ဓာန္၊သ်၊ေတာင္ေပါက္၊ ဓာန္၊သ်)။(တိ) (၃)(က)ခ်ိဳေသာ၊ ခ်ိဳေသာ အရသာရွိေသာ။ (ခ)ခ်ိဳသာ-သာယာ-ေသာ၊ အလိုရွိအပ္-သာယာအပ္-ေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhura:မဓု-ရ (ပ၊န)
ခ်ိဳေသာ အရသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhura:မဓု-ရ (တိ)
ခ်ိဳသည္။ သာယာသည္။ ခ်ိဳသာနာေပ်ာ္ဖြယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,