Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
madhugoḷaka: madhugoḷaka(pu)
မဓုေဂါဠက(ပု)
[madhu+goḷaka]
[မဓု+ေဂါဠက]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
madhugoḷaka:mật mía được vón lại thành viên,vò thành cục,gần giống đường thẻ hay đường tán của việt nam chư tăng xưa vẫn dùng cháo trắng với loại mật mía vò viên này (mahāvagga)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
madhugoḷaka:မဓုေဂါဠက(ပု)
[မဓု+ေဂါဠက]
ပ်ားမုန္႔ဆုပ္၊ ပ်ားမုန္႔လုံး၊ ပ်ားရည္မုန္႔၊ ပ်ားလပို႔မုန္႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhugoḷaka:မဓု-ေဂါဠက (ပ)
ပ်ားထည့္၍ လုပ္အပ္ေသာမုန္႔လံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,