Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
madhu:m.[〃] 蜜,蜂蜜.-āsava [madhvāsava] 蜜酒.-kara 蜜蜂.-gandhika 蜜香花.-goḷaka 蜜丸.-pāka 熟蜜.-pāna 蜜汁.-pānīya 甘露水.-pāyāsa 乳糜,蜜粥.-piṇḍika 蜜丸.-pīta 蜜を飲める.-phāṇita 蜜糖.-bindu 蜜滴.-bhāṇin 蜜語者.-medha,meha 糖尿病.-sitthaka 蜜蠟.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Madhu,【中】 (蜂)蜜,以寬葉紫荊木花制造的酒。 ~kā,【陽】 寬葉紫荊木(東印度群島紫荊屬喬木 (Madhuca latifolia),花多蜜,供食用和制作可致醉的飲料)。 ~kara,【陽】 蜜蜂。 ~gaṇḍa,~paṭala,【陽】 蜂巢。 ~pa,【陽】 蜜蜂,蜂蜜的吸管。 ~piṇḍikā,【陰】 混合蜂蜜的面團。 ~bbata,【陽】 蜜蜂。 ~makkhita,【形】 塗以蜂蜜的。 ~meha,【陽】 糖尿病。~laṭṭhikā,【陰】 甘草,甘草根,由甘草根熬成的精。 ~lāja,【陽】 混合蜂蜜的油炸玉黍蜀。 ~līha,【陽】 蜜蜂。 ~ssava,【形】 有蜂蜜的滴下物。(p249)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Madhu,【中】(蜂)蜜,以寬葉紫荊木花制造的酒。madhukā,【陽】寬葉紫荊木(東印度群島紫荊屬喬木 (Madhuca latifolia),花多蜜,供食用和制作可 致醉的飲料)。madhukara,【陽】蜜蜂。madhugaṇḍa,madhupaṭala,【陽】蜂巢。madhu-gandhika,摩頭揵提華,蜜香花。madhupa,【陽】蜜蜂,蜂蜜的吸管。madhupiṇḍikā,【陰】混合蜂蜜的面團。madhubbata,【陽】蜜蜂。madhumakkhita,【形】塗以蜂蜜的。madhumeha,【陽】糖尿病。madhulaṭṭhikā,【陰】甘草,甘草根,由甘草根熬成的精。madhulāja,【陽】混合蜂蜜的油炸玉黍蜀。madhulīha,【陽】蜜蜂。madhussava,【形】有蜂蜜的滴下物。madhūkapuppha,蜜花汁(the flower of Bassia latifolia from which honey is extracted for liquor)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
madhu: madhu(pu,na)
မဓု(ပု၊န)
[madhu+u.,ṭī.495.mana+ku.maññati ñāyati madhuranti madhu=madhukarīhi katamadhu.,ra.6.thoma-nitea horā (pu)ç jīvanti ahorā (thī)hu .]
[မဓု+ဥ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၅။ မန+ကု။ မညတိ ဉာယတိ မဓုရႏၲိ မဓု=မဓုကရီဟိ ကတမဓု။ ေမာဂ္၊ရ။၆။ ေထာမ-၌ ႏြယ္ခ်ိဳ ေဟာရာဝယ္ (ပု),ဇီဝႏၲိ အနက္ေဟာရာဝယ္ (ထီ)ဟု ခြဲသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
madhu:[nt.] honey; wine made from the blossom of Bassia Latifolia.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Madhu,[cp.Vedic madhu,Gr.mέqu wine,Lith.medùs honey,midùs wine,Ohg.metu=Ger.met wine.Most likely to root *med to be full of juice:see under madati] honey J.I,157 sq.; IV,117; Dh.69 (madhū vā read as madhuvā); Mhvs 5,53; DhsA.330; DhA.II,197 (alla° fresh honey).-- pl.madhūni Mhvs 5,31.-- The Abhp (533) also gives “wine from the blossom of Bassia latifolia” as meaning.-- On madhu in similes see J.P.T.S.1907,121.

--atthika (madh°) at J.III,493 is with v.l.to be read madhu-tthika (q.v.below).The proposal of Kern’s (Toev.s.v.) to read madh’aṭṭhika “with sweet kernels” cannot be accepted.The C.explns rightly by “madhura-phalesu pakkhitta-madhu viya,madhura-phalo hutvā.” --atthika (madhu°) desirous of honey,seeking honey J.IV,205; Mhvs 5,50.--āpaṇa (madhv°) honey shop Mhvs 5,52.--āsava (madhv°) honey extract,wine from the flower of Bassia latifolia VvA.73 (as one of the 5 kinds of intoxicating liquors).--kara “honey-maker,” bee J.IV,265; Vism.136 (in simile); DhA.I,374.--gaṇḍa honey-comb Mhvs 22,42; 34,52.--tthika [madhu+thika,which latter stands for thīya,fr.styā to congeal,drip; see thika,thīna,thīya and theva] dripping with honey,full of honey J.III,493 (so read for madh-atthika); VI,529 (=madhuṁ paggharanto C.).Kern,Toev.s.v.unnecessarily reads as °atthika which he takes=°aṭṭhika.--da giving honey,liberal Mhvs 5,60 (Asoka).--paṭala honey-comb J.I,262; DhA.I,59; III,323.--piṇḍikā a ball of honey (to eat),honey-food,a meal with honey Vin.I,4; M.I,114.--pīta having drunk honey,drunk with honey S.I,212.--(b)bata “courting honey,” a bee Dāvs III,65.--bindu a drop of honey Vism.531; VbhA.146 (°giddha,in comparison).--makkhitā smeared with honey J.I,158.--madhuka dripping with honey,full of honey J.VI,529.--mehika referring to a particular disease madhumeha (“honey-urine,” diabetes?) Vin.IV,8.--laṭṭhikā liquorice (no ref.?); cp.Laṭṭhi-madhukavana J.I,68.--lāja sweet corn J.IV,214,281.--vāṇija honey seller Mhvs 5,49.--ssava flowing with honey Pv.II,911.(Page 519)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
madhu:Sweet; pleasant,nice
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MADHU:[nt] mật,rượu vang làm bằng thứ bông Bassia --ka [m] cây Latifolia,lá lớn có chất ngọt --kara [m] con ong --gaṇṇa,--paṭala [m] ổ ong,bánh mật --pa [m] con ong,loại hút mật --piṇṇikā [f] bánh tròn bằng bột mật --bhata con ong --makkhita [a] thoa trét mật --meha [m] bịnh tiểu đường --laṭṭhikā [f] cam thảo --lāja [m] cốm dẹp,hay lúa mạch chiên trộn với mật --līha [m] con ong --ssva [a] chảy,nhỏ từng giọt mật
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
madhu:mật ong vì mật ong là thứ đắt tiền (trong bối cảnh Ấn độ xưa),nên tăng ni không được đi xin mật ong để ăn hay uống trong trường hợp dùng mật ong làm thuốc trị bệnh,thì tỳ khưu cũng không được cất giữ quá bảy ngày
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
madhu:mật ngọt,mật ong,mật đường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
madhu:မဓု(ပု၊န)
[မဓု+ဥ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၉၅။ မန+ကု။ မညတိ ဉာယတိ မဓုရႏၲိ မဓု=မဓုကရီဟိ ကတမဓု။ ေမာဂ္၊ရ။၆။ ေထာမ-၌ ႏြယ္ခ်ိဳ ေဟာရာဝယ္ (ပု),ဇီဝႏၲိ အနက္ေဟာရာဝယ္ (ထီ)ဟု ခြဲသည္။]
(၁) ပ်ား၊ ပ်ားေကာင္။ (၂) ပ်ားရည္။ (၃) သစ္မည္စည္ပြင့္၊ မည္စည္ပြင့္။ (၄) အရက္။ (သစ္မည္စည္ပြင့္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အရက္,ပ်ားရည္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အရက္)။ (၅) မုဒရက္-သပ်စ္-သီးရည္။ (၆) ပန္းရက္၊ ပန္းပြင့္ရည္။ (၇) ေရ။ (၈) ႏို႔ရည္။ (၉) လိစၧေရႊ၊ လိပ္ဆူးေရႊ။ (၁ဝ) တန္ခူးလ။ (ဓာန္၊ဋီ၊သ်-၌ စိတ္-ဟု ျပန္သည္)။ (၁၁) ဝသႏၲဥတု။ (ဓာန္၊ဋီ၊သ်-၌ စိုစြတ္မႈဟု ျပန္သည္)။ (၁၂) ဟင္းႏုနယ္။ (၁၃) သစ္မည္စည္ပင္။ (တိ) (၁၄) အခ်ိဳ၊ ခ်ိဳၿမိန္-ခ်ိဳသာ-သာယာ-ေသာ။ မဓုဘာဏီ,မဓုမံသ,မဓု-မဓုက,မဓုရ-တို႔ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
madhu:မဓု
ဘူ = ဥေႏၵ-စိုစြတ္ျခင္း၌။ မဓတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhu:မဓု (ပ)
ေသာ္ကပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhu:မဓု (န)
မည္ဇယ္ပြင့္ျဖင့္ လုပ္အပ္ေသာ ေသ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhu:မဓု (ပ)
တန္ခူးလ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
madhu:မဓု (န)
ပ်ား။ ပ်ားရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,