Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maccu:m.[Sk.mṛtyu] 死,死神,悪魔,死王,魔王.gen.maccuno; instr.maccunā.-jāla 死魔の網.-dheyya 死の領域,死神界.-pada 死の道.-parāyaṇa 死を終りとする,死に至る.-pareta 死に打勝たれたる.-pāsa 死神のわな.-bhaya 死の怖畏.-maraṇa 死.-rājan 死王.-vasa 死の力.-vasaṅga 死魔の領.-senā 死魔の軍.-hāyin 死の捨者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maccu,【陽】 死亡,魔王。 ~tara,【形】 克服死亡者。 ~dheyya,【中】 死亡的領域。 ~parāyaṇa,~pareta,【形】 超越死亡的。 ~pāsa,【陽】 死亡的陷阱。 ~mukha,【中】 魔王的嘴。 ~rāja,【陽】 死王(魔王)。 ~vasa,【陽】 死亡的力量。 ~hāyī,【形】戰勝死亡的。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maccu,(=Vedic mrtyu,fr.mr; in meaning differentiated,the Ved.--Sk.meaning “death” only),【陽】死亡,魔王(the God of Death,the Buddhist Māra,or sometimes equivalent to Yama) (Gen.maccuno),(Instr.maccunā)。maccutara,【形】克服死亡者。maccudheyya,【中】死亡的領域。maccuparāyaṇa,maccupareta,【形】超越死亡的。maccupāsa,【陽】死亡的陷阱。maccumukha,【中】魔王的嘴。maccurāja,【陽】死王(魔王)。maccuvasa,【陽】死亡的力量。maccuhāyin,【形】戰勝死亡的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maccu: maccu(thī,pu)
မစၥဳ(ထီ၊ပု)
[mara+cu.mara+tyu.maraṇaṃ maccu.,7.4va.maratito cu,maccu.vajādinā vā tyu,tato maccusadiso dvīsu.,ṭī.4va4.musa+tyu.pāṇaṃ cajatīti maccu.nīti,sutta.1253.]
[မရ+စု။ မရ+တ်ဳ။ မရဏံ မစၥဳ။ ေမာဂ္၊၇။၄ဝ။ မရတိေတာ စု၊ မစၥဳ။ ဝဇာဒိနာ ဝါ တ်ဳ၊ တေတာ မစၥဳသဒိေသာ ဒြီသု။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ၄။ မုသ+တ်ဳ။ ပါဏံ စဇတီတိ မစၥဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၅၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maccu:[m.] death; the Death.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maccu,[in form=Vedic mṛtyu,fr.mṛ; in meaning differentiated,the Ved.--Sk.meaning “death” only] the God of Death,the Buddhist Māra,or sometimes equivalent to Yama S.I,156; Sn.357 (Gen.maccuno),581 (Instr.maccunā),587; Th.1,411; Dh.21,47,128,135,150,287; VbhA.100; SnA 397; DhA.III,49; Sdhp.295,304.

--tara one who crosses or overcomes death Sn.1119 (=maraṇaṁ tareyya Nd2 486).--dheyya the realm of Māra,the sphere of Death S.I,4; adj.belonging to death or subject to death (=Māradheyya,maraṇadheyya Nd2 487b).-- Sn.358,1104 (with expln “m.vuccanti kilesā ca khandhā ca abhisaṅkhārā ca” Nd2 487a),1146 (°pāra-maccudheyyassa pāraṁ vuccati amataṁ nibbānaṁ Nd2 487); Th.2,10 (=maccu ettha dhīyati ThA.13); Dh.86; DhA.II,161.--parāyaṇa surmounting death Sn.578; pareta id.Sn.579.--pāsa the sling or snare of Māra Sn.166; J.V,367.--bhaya the fear of death Mhvs 32,68.--maraṇa dying in death M.I,49 (cp.C.on p.532:maccu-maraṇan ti maccu-saṅkhātaṁ maraṇaṁ tena samuccheda-maraṇ’ādīni nisedheti.-- See also def.of maraṇa s.v.).--mukha the mouth of death Sn.776; Nd1 48.--rājā the king of death Sn.332,1118 (=Maro pi Maccurājā maraṇaṁ pi Nd2 488); Dh.46,170; KhA 83.--vasa the power of death 3 I.52:Sn.587,1100 (where maccu is expld by maraṇa & Māra).--hāyin leaving death behind,victorious over death It.46=Sn.755; Th.1,129.(Page 513)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
maccu:Death; yama
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MACCU:[m] sự chết,tử thần --tara [a] người thắng được sự chết --dheyya [nt] phạm vi sự chết --parāyaṇa,--pareta [a] phải chịu sự chết --pāsa [m] bẫy sự chết --mukha [nt] miệng tử thần --rāja [m] tử thần --vasa [m] uy lực,mãnh lực của tử thần --hāyī [a] thẳng qua sự chết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
maccu:tử,sự chết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maccu:မစၥဳ(ထီ၊ပု)
[မရ+စု။ မရ+တ်ဳ။ မရဏံ မစၥဳ။ ေမာဂ္၊၇။၄ဝ။ မရတိေတာ စု၊ မစၥဳ။ ဝဇာဒိနာ ဝါ တ်ဳ၊ တေတာ မစၥဳသဒိေသာ ဒြီသု။ ဓာန္၊ဋီ။၄ဝ၄။ မုသ+တ်ဳ။ ပါဏံ စဇတီတိ မစၥဳ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၅၃။]
ေသျခင္း၊ ေသမင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maccu:မစၥဳ (န)
ေသျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maccu:မစၥဳ (ပ) (√မရ္+ယု)
ေသမင္း။ မာရ္နတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,