Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
macchera:= macchariya.-mala.慳垢,慳悋の垢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Macchera,參考 Macchariya。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Macchera,【中】慳,吝嗇。參考Macchariya。A.5.34./III,40.︰Tasmā hi dānāni dadanti paṇḍitā,Vineyya maccheramalaṁ sukhesino.(是故諸智者,布施諸禮物,引離慳垢且求樂。) 。S.1.32./I,18.︰“Tasmā vineyya maccheraṁ,dajjā dānaṁ malābhibhū; Puññāni paralokasmiṁ,patiṭṭhā honti pāṇinan”ti.(是故引離慳,布施勝垢穢;諸功德在後世,有息者立足處。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
macchera: macchera(na)
မေစၧရ(န)
[masu+cchera.masu+ṇa.ṇa= su- meccharapru.,ṭī.168.]
[မသု+ေစၧရ။ မသု+ဏ။ ဏ=ေၾကာင့္ သု-ကို ေမစၧရျပဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
macchera:[nt.] avarice; niggardliness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Macchera,see macchariya.(Page 514)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MACCHERA:như MACCHARIYA
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
macchera:sự bỏn xẻn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
macchera:မေစၧရ(န)
[မသု+ေစၧရ။ မသု+ဏ။ ဏ=ေၾကာင့္ သု-ကို ေမစၧရျပဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၈။]
မိမိစည္းစိမ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း၊ ႏွေျမာ-ေစးႏွဲ-ဝန္တို-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
macchera:မေစၧရ (န) (မစၧရ+ဏ်)
ဝန္တိုသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,