Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
macchariya:,macchera n.[macchara-ya,Sk.mātsarya] 慳,慳惜,慳悋,物惜しみ.-saññojana 慳結.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
macchariya: macchariya(na)
မစၧရိယ(န)
[macchara+iya.maccharameva macchariyaṃ.sakatthe iyo.,ṭī.168.mā+acchariya.māacchariyanti pavattaṃ macchariyaṃ.maṇimañjū,1.33va.macchara+ṇiya.maccharassa bhāvo macchariyaṃ.maramatthadīpanī.1vava.aṃ,ṭī,3.293.macchera+iya.maccherabhāvo macchariyaṃ.maṇimañjū,1.33va.aṃ,ṭī,2.65.]
[မစၧရ+ဣယ။ မစၧရေမဝ မစၧရိယံ။ သကေတၳ ဣေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၈။ မာ+အစၧရိယ။ မာအစၧရိယႏၲိ ပဝတၱံ မစၧရိယံ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၃၃ဝ။ မစၧရ+ဏိယ။ မစၧရႆ ဘာေဝါ မစၧရိယံ။ မရမတၳဒီပနီ။ ၁ဝဝ။ အံ၊ဋီ၊၃။၂၉၃။ မေစၧရ+ဣယ။ မေစၧရဘာေဝါ မစၧရိယံ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၃၃ဝ။ အံ၊ဋီ၊၂။ ၆၅။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
macchariya:'stinginess',avarice."There are 5 kinds of stinginess,o monks; regarding the dwelling place,regarding families,regarding gain,regarding recognition,regarding mental things' (A.IX,49; Pug.56).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
macchariya:[nt.] avarice; niggardliness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Macchariya,& Macchera (nt.) [cp.Epic Sk.mātsarya] avarice,stinginess,selfishness,envy; one of the principal evil passions & the main cause of rebirth in the Petaloka.-- 1.macchariya:A.I,95,299; III,272; Dh.III,44 (issā°),289; Sn.863 (°yutta),928; Pug.19,23; Vbh.357,389,391.-- Five sorts of selfishness are mentioned:āvāsa° kula° lābha° vaṇṇa° dhamma° D.III,234; Nd1 118,227; A.IV,456; Dhs.1122 (cp.Dhs.tsrl.2 p.276); Vism.683; DhsA.373,374.Selfishness is one of the evil conditions which have to be renounced as habits of mind by force of intelligence A.V,40,209; Miln.289; PvA.87,124.-- 2.macchera A.I,105 (°mala),281; Dh.242; It.18; Nd1 260; Sdhp.313,510.At A.II,58 and elsewhere the state called vigata-mala-macchera “with the stain of avarice vanished,” is freq.mentioned as a feature of the blameless life and a preparation for Arahantship.-- Note.The (etym.) expln of macchariya at VbhA.513 is rather interesting:“idaṁ acchariyaṁ mayhaṁ eva hotu,mā aññassa acchariyaṁ hotū ti pavattattā macchariyan ti vuccati” (from the Purāṇas? ).(Page 514)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
macchariya:sự bỏn xẻn,bỏn xẻn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
macchariya:မစၧရိယ(န)
[မစၧရ+ဣယ။ မစၧရေမဝ မစၧရိယံ။ သကေတၳ ဣေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၈။ မာ+အစၧရိယ။ မာအစၧရိယႏၲိ ပဝတၱံ မစၧရိယံ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၃၃ဝ။ မစၧရ+ဏိယ။ မစၧရႆ ဘာေဝါ မစၧရိယံ။ မရမတၳဒီပနီ။ ၁ဝဝ။ အံ၊ဋီ၊၃။၂၉၃။ မေစၧရ+ဣယ။ မေစၧရဘာေဝါ မစၧရိယံ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၃၃ဝ။ အံ၊ဋီ၊၂။ ၆၅။]
မိမိအားသာလွ်င္ အံ့ဩဖြယ္ျဖစ္ေစလို၍ သူတပါးအား မျဖစ္ေစလိုမႈ၊ ႏွေျမာေစးႏွဲမႈ၊ ဝန္တိုမႈ၊ မစၧရိယ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
macchariya:မစၧရိယ (န) (မစၧရ+ဏ်)
ဝန္တိုသည္၏အျဖစ္။ မိမိစည္းစိမ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,