Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
macchara:a.n.[cf.Sk.matsara] 慳惜する,慳悋,物惜み.-bhāva慳性.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Macchara,macchariya,【中】 貪婪,吝嗇,小氣。 ~charī,【陽】 守財奴。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Macchara,macchariya,【形】【中】慳,小氣,吝嗇(niggard)(不布施、少布施、布施少都可能是慳的表現)。吝嗇:臺語:竭kiat8,硞khok,凍霜tang3 sng,寒酸han5 suan。「慳」屬於瞋,「慳」「貪」不能同時存在,「慳貪」為經論中普遍的誤譯,「慳貪」早在後漢(A.D.25~220),就出現在諸譯家的譯經中,如︰安世高(?-170 A.D.)、安玄(漢靈之末(188A.D.)遊賈洛陽)、支婁迦讖(147-185 A.D)等。四阿含經的翻譯也沿用此名詞。maccharī,【陽】守財奴。臺語:竭仔哥kiat8a2 ko,硞仔頭khok a2 thau5,吝嗇鬼ni2 sinn3 kui2。“Macchariyaṁ paṭicca ārakkho ti”iti,由於慳悋而有守護」。cf.luddha,【陽】吝嗇鬼(miser)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
macchara: macchara(pu,na)
မစၧရ(ပု၊န)
[masu+cchara.masu āmasane,cchera cchara paccayā.masu+ṇa.athavā masuiccetassa pāṭipadikassa sussa ṇamhi ccheraccharā,masu maccheretipi dhātu.,ṭī.168.masa+chara.,7.157.]
[မသု+စၧရ။ မသု အာမသေန၊ ေစၧရ စၧရ ပစၥယာ။ မသု+ဏ။ အထဝါ မသုဣေစၥတႆ ပါဋိပဒိကႆ သုႆ ဏမွိ ေစၧရစၧရာ၊ မသု မေစၧေရတိပိ ဓာတု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၈။ မသ+ဆရ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၅၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
macchara:[nt.] avarice; niggardliness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Macchara,(adj.) [Vedic matsara & matsarin enjoyable; later period also “envious,” cp.maccharin] niggardly,envious,selfish Pgdp II.49.--maccharaṁ (nt.) avarice,envy A.IV,285; Sn.811,862,954 (vīta-macchara,adj.).(Page 514)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MACCHARA:,--chariya [nt] hà tiện,bỏn sẻn --charī [m] người bỏn sẻn,rít róng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
macchara:မစၧရ(ပု၊န)
[မသု+စၧရ။ မသု အာမသေန၊ ေစၧရ စၧရ ပစၥယာ။ မသု+ဏ။ အထဝါ မသုဣေစၥတႆ ပါဋိပဒိကႆ သုႆ ဏမွိ ေစၧရစၧရာ၊ မသု မေစၧေရတိပိ ဓာတု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၈။ မသ+ဆရ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၅၇။]
(၁) မိမိစည္းစိမ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း၊ ႏွေျမာ-ေစးႏွဲ-ဝန္တို-ျခင္း။ (တိ) (၂) လွ်ိဳ႕ဝွက္-ဝန္တို-ျခင္းရွိေသာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္-ဝန္တို-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
macchara:မစၧရ (ပ)
ဝန္တိုျခင္း။ မိမိစိည္းစိမ္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
macchara:မစၧရ (တိ) (√မဒ္+သရ)
ဝန္တိုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,