Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Maccha:m.[Sk.Matsya] マッチャ,婆蹉 [十六大国の一].
パーリ語辞典 水野弘元著
maccha:m.[Sk.matsya] 魚.-gumba 魚群.-ghātaka 捕魚者,漁夫.-bandha 漁師.-maṃsa 魚肉,魚と鳥獣の肉.-vālaka 魚網衣.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maccha,【陽】 魚。 ~ṇḍa,【中】 魚蛋。 ~ṇḍī,【陰】 外表似魚蛋的糖(魚珠糖)。 ~maŋsa,【中】 魚和肉。 ~bandha,【陽】 漁夫。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maccha,(Vedic matsya),【陽】魚(fish)。macchaṇḍa,【中】魚蛋。macchaṇḍī,【陰】外表似魚蛋的糖(魚珠糖)。macchamaṁsa,【中】魚和肉。macchabandha,【陽】漁夫。phandanti macchā,在乾地上(on dry land)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maccha: maccha(pu)
မစၧ(ပု)
[muda+cha.sukhadukkhaṃ mudati bhakkhatīti maccho.ka.638.masa (mara)+cha.,ṭī.671.,7.43.thī-nitea macchāç macchī.(matya-saṃ)]
[မုဒ+ဆ။ သုခဒုကၡံ မုဒတိ ဘကၡတီတိ မေစၧာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ မသ (မရ)+ဆ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၇၁။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၄၃။ ထီ-၌ မစၧာ,မစၧီ။ (မတ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maccha:[m.] a fish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maccha,[cp.Vedic matsya] fish A.III,301; Sn.605,777,936; J.I,210,211; V,266 (in simile); VI,113 (phandanti macchā,on dry land); Pug.55; Sdhp.610.--maccha is given at Nd2 91 as syn.of ambucārin.--pūti° rotten fish M.III,168; & in simile at It.68=J.IV,435=VI,236 =KhA 127.Cp.J.P.T.S.1906,201.bahu° rich in fish J.III,430.loṇa° salt fish Vism.28.rohita° the species Cyprinus rohita J.II,433; III,333; DhA.II,132.On maccha in simile see J.P.T.S.1907,121.Of names of fishes several are given in the Jātaka tales; viz.Ānanda (as the king of the fishes or a Leviathan) J.I,207; II,352; V,462; Timanda & Timirapiṅgala J.V,462; Mitacintin J.I,427; Bahucintin J.I,427.

--maṁsa the flesh of fishes Sn.249.--bandha one who sets net to catch fish,a fisherman A.III,301; Vism.379.--bhatta food for fishes,devoured by fishes J.V,75.--vālaka a garment made in a particular fashion (forbidden to bhikkhus) Vin.II,137.--sakalika “a bit of fish” (fish-bone?) in description of constitution of the finger nails at Vism.250=KhA 43=VbhA.233.(Page 513)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MACCHA:[m] con cá --ṇṇa [nt] trứng cá --ṇṇī [f] một loại đường giống như trứng cá --maṃsa [nt] cá và thịt --bandha [m] người đánh cá
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
maccha:con cá tỳ khưu có thể ăn cá trong tiêu chuẩn tam tịnh xem chữ maṃsa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
maccha:con cá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maccha:မစၧ(ပု)
[မုဒ+ဆ။ သုခဒုကၡံ မုဒတိ ဘကၡတီတိ မေစၧာ။ ကစၥည္း။ ၆၃၈။ မသ (မရ)+ဆ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၇၁။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၄၃။ ထီ-၌ မစၧာ,မစၧီ။ (မတ်-သံ)]
(၁) မစၧမင္း။ (၂) မစၧတိုင္း။ (၃) ငါး။ (မဟာသမုဒၵရာ၌ ယူဇနာ ႏွစ္ရာရွိေသာ တိမိမည္ေသာ ငါး။ ယူဇနာသုံးရာရွိေသာ တိမိဂၤလမည္ေသာ ငါး။ ယူဇနာေလးရာရွိေသာ တိမိပိဂၤလမည္ေသာ ငါး။ ယူဇနာ ငါးရာရွိေသာ တိမိရပိဂၤလ မည္ေသာ ငါး။ ယူဇနာတစ္ေထာင္စီရွိေသာ အာနႏၵာငါး,တိမိနႏၵငါ,အဇၩာေရာဟငါး,မဟာတိမိ ငါးဟူ၍ ငါးႀကီး ရွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ဒီ၊ ႒၊ ၂။ ၇၇။ ငါးႀကီးတို႔၏ ပမာဏဝါဒကြဲကို သက္ဆိုင္ရာ တိမိဂၤလစေသာ ပုဒ္တို႔၌-ၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maccha:မစၧ (ပ)
ငါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,