Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maṇḍana:n.[〃] 装飾,荘厳.-jātika 派手好みの.-palibodha 荘厳障碍.-vibhūsana 粉飾.-sīla 荘厳戒,派手性.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maṇḍana,【中】 裝飾,裝飾品。 ~jatika,【形】 想裝飾。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maṇḍana,【中】裝飾,裝飾品。maṇḍanajatika,【形】想裝飾。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maṇḍana: maṇḍana(na)
မ႑န(န)
[maṇḍa+yu.maḍi+yu.]
[မ႑+ယု။ မဍိ+ယု။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maṇḍana:[nt.] adornment; decoration.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maṇḍana,(nt.) [fr.maṇḍ] ornament,adornment,finery D.I,5,7; J.VI,64; Pug.21,58; Vbh.351; VbhA.477; Dhtm 13.See under mada

--ânuyoga practice of ornamenting,fondness of finery Vin.I,190.--jātika of an ornament (-loving) nature,fond of dressing D.I,80=Vin.II,255=M.II,19,32.(Page 516)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAṆḌANA:[nt] trang điểm,trang trí --jātika [a] thích trang điểm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
maṇḍana:sự bồi dưỡng,chưng diện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maṇḍana:မ႑န(န)
[မ႑+ယု။ မဍိ+ယု။]
(၁)တန္ဆာဆင္ျခင္း။ (ပုတီး နားေတာင္း လက္ေကာက္ စသည္ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို တန္ဆာဆင္ျခင္း,မိတ္ကပ္ျခယ္ျခင္း)။ (၂) အဆင္တန္ဆာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maṇḍana:မ႑န (တိ)
တန္ဆာဆင္တတ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maṇḍana:မ႑န (န) (√မ႑္+ယု)
တန္ဆာဆင္ျခင္း။ အဂၤါႀကီးငယ္ျပည့္ၿဖိဳးေစျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,