Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maṇḍala:m.[〃] 曼陀羅,円相,円輪,壇; 円形馬場調練,綜合論,-ādāsa 円鏡.-māla,-māḷa 円屋,周円堂,仮屋,亭屋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maṇḍala,【中】 圓周,盤,圓月臺,雜技場,圓平面。 ~māla,【陽】 圓形的大帳蓬。 ~lika,【形】 屬於一個圓周的,屬於小國家的。 ~lissara,【陽】省長。 ~ḍalī,【形】 有盤的,圓形的。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maṇḍala,【中】圓周,盤,圓月臺,雜技場,圓平面,曼陀羅。maṇḍalamāla,【陽】圓形的大帳蓬。maṇḍalika,【形】一個圓周的,小國家的。maṇḍalissara,【陽】省長。maṇḍalī,【形】有盤的,圓形的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maṇḍala: maṇḍala(na)
မ႑လ(န)
[maṇḍala+dhāvikā]
[မ႑လ+ဓာဝိကာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maṇḍala: maṇḍala(na)
မ႑လ(န)
[maṇḍa+ala.maṇḍayateti maṇḍalaṃ.alo,itthiyaṃ maṇḍalī.ayaṃ tīsvapi.,ṭī.53-4.avayavena maṇḍatīti maṇḍalaṃ.maṇḍa vibhūsāyaṃ.alo. ,ṭī.631.maḍi+ala.maḍi bhūsāyaṃ,alo.,ṭī.296.]
[မ႑+အလ။ မ႑ယေတတိ မ႑လံ။ အေလာ၊ ဣတၳိယံ မ႑လီ။ အယံ တီသြပိ။ ဓာန္၊ ဋီ။၅၃-၄။ အဝယေဝန မ႑တီတိ မ႑လံ။ မ႑ ဝိဘူသာယံ။ အေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။၆၃၁။ မဍိ+အလ။ မဍိ ဘူသာယံ၊ အေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။၂၉၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maṇḍala:[nt.] a circle; disk; round platform; circus ring; a round flat surface.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maṇḍala,[cp.Vedic maṇḍala] 1.circle D.I,134 (paṭhavi°,cp.puthavi° Sn.990); Vism.143 (°ṁ karoti to draw a circle,in simile),174 (tipu° & rajata° lead- & silver circle,in kasiṇa practice); VvA.147 (of a fan=tālapattehi kata°-vījanī).-- 2.the disk of the sun or moon; suriya° VvA.224,271 (divasa-kara°); canda° Vism.174; PvA.65.-- 3.a round,flat surface,e.g.jānu° the disk of the knee,i.e.the knee PvA.179; naḷāta° the (whole of the) forehead D.I,106; Sn.p.108.-- 4.an enclosed part of space in which something happens,a circus ring; e.g.M.I,446 (circus,race-ring); assa° horse-circus,raceground,Vism.308; āpāna° drinking circle,i.e.hall; kīḷa° play-circle,i.e.games J.VI,332,333; DhA.III,146; keḷi° dice board (?) J.I,379; gā° Th.I,1143,cp.trs.ib.n.3; go° ox-round Sn.301; jūta° dicing table J.I,293; yuddha° fightingring Vism.190; raṅga° play-house VvA.139; vāta° tornado J.I,73.-- 5.anything comprised within certain limits or boundaries,a group J.V,418 (chāpa° litter of young animals).-- 6.border as part of a bhikkhu’s dress,hem,gusset Vin.I,287; II,177.

--agga [cp.Sk.maṇḍal’āgra Halāyudha 2,317 at Aufrecht p.301] a circular sword or sabre Miln.339.--māla (sometimes māḷa) a circular hall with a peaked roof,a pavilion D.I,2,50 (ḷ); Miln.16 (ḷ); Sn.p.104; SnA 132 (Npl.); VvA.175.(Page 516)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAṆḌALA:[nt] vòng tròn,cái dĩa,bực thềm tròn,cà rá tròn,mặt tròn --māla [m] lều vải tròn --lika [a] thuộc về vòng tròn (một xứ nhỏ) --lisara [m] tỉnh trưởng --ṇalī [a] có cái dĩa,có vòng tròn
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
maṇḍala:xem chữ cīvara
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maṇḍala:မ႑လ(န)
[မ႑+အလ။ မ႑ယေတတိ မ႑လံ။ အေလာ၊ ဣတၳိယံ မ႑လီ။ အယံ တီသြပိ။ ဓာန္၊ ဋီ။၅၃-၄။ အဝယေဝန မ႑တီတိ မ႑လံ။ မ႑ ဝိဘူသာယံ။ အေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။၆၃၁။ မဍိ+အလ။ မဍိ ဘူသာယံ၊ အေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။၂၉၆။]
(၁) အဝန္းအဝိုင္း။ (လဝန္း၊ ေနဝန္း၊ ေနအိမ္ အဝန္း၊ စက္ဝန္း၊ စက္ဝိုင္း စသည္ အားလုံးသက္ဆိုင္ ပါဝင္သည္၊ လဝန္း ေဟာရာ၌ လိင္သုံးပါးဟု ဓာန္၊ဋီ၌ ဆိုေသး၏)။ (၂) အကြက္၊ (အခန္း ငါးခန္းရွိ သကၤန္း၌ အကြက္ႀကီး,အကြက္ေသးမ်ားကို "မ႑လ"ဟု ပါဠိ၌ သုံးႏႈန္းသည္၊ ဝိနည္းသ်၊ ဂဏၭိတို႔၌ မဟာမ႑လကို အိမ္ဝန္းႀကီး,အိမ္ႀကီးဟုလည္းေကာင္း,အၯမ႑လကို အိမ္ခြဲ,အိမ္ငယ္ဟုလည္းေကာင္း ျပန္ဆိုသည္။ တိပိဋကဓာန္၊ အတြဲ ၆။ ကုသိပုဒ္ဆိုင္ရာ အမွာၾကည့္ပါ။ ေႁမြေက်ာ၌ရွိေသာ အကြက္မ်ားကိုလည္း "မ႑လ"ဟုပင္ သုံးႏႈန္းသည္)။ (၃) အေပါင္း၊ အစု။ (ဓာန္။၆၉၃-မ႑လပုဒ္၏ အတၳဳဒၶါရကို ျပရာ၌ မ႑လသဒၵါသည္ ရြာအေပါင္း၊ လေန စသည္တို႔၏ အဝန္း၊ ေနေရာင္ အဝန္း၊ အေပါင္း၊ အစုဟု ၄-နက္ ေဟာေၾကာင္း ထုတ္ျပသည္)။ (၄) ပရိသတ္ (ဝဒႏၲိဝါဒ)။ (၅) အခြက္၊ ခ်ိဳင့္ခြက္။ (တိ) (၆) ဝန္းဝိုင္းေသာ။ (၅) တုလပၪၨရ-ၾကည့္။ (၆) မ႑လဂၢ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maṇḍala:မ႑လ(န)
[မ႑လ+ဓာဝိကာ]
ဝန္းဝိုင္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္-ဝိုင္းေနေအာင္-ေျပးျခင္း၊ လုံးေနေအာင္ ေျပးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maṇḍala:မ႑လ (န)
အဝန္း။ အဝန္းအဝိုင္း။ ခ်က္အဝန္း။ အေရးဝန္း။ သပိတ္ႏွီးဝန္း။ တန္ေဆာင္းအေပါင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maṇḍala:မ႑လ (တိ)
ဝန္းဝိုင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,