Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maṅgala:a.n.[〃] 吉祥の,吉瑞の,瑞祥,祝祭,祝典,吉凶判断.-uttama 最上の吉祥.-gīta 吉祥歌.-cchaṇa 祭礼.-hatthin 吉祥象,王象.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maṅgala,【形】 吉兆的,王室的,幸運的,厭祝的。 【中】 歡宴,好預兆,典禮,繁榮。 ~kicca,【中】 歡宴。 ~kolāhala,【陽】 有關吉兆的事物或行為的爭論。 ~divasa,【陽】 節日,婚姻日。 ~assa,~sindhava,【陽】皇家馬。 ~pokkharaṇī,【陰】 王室的浴池。 ~silāpaṭṭa,【中】 國王的坐板。 ~supina,【中】 好夢。 ~hatthī,【陽】 皇家象。(p247)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maṅgala,(cp.Vedic maṅgala.Expld by Dhtp 24 with root maṅg),【形】吉兆的,興旺的,幸運的,慶典的(auspicious,prosperous,lucky,festive)。【中】吉祥,歡宴,好預兆,典禮,繁榮。maṅgalakicca,【中】作吉祥事(auspicious function),歡宴( festivity)。maṅgalakiriyā﹐慶典(festivity),婚禮(wedding)。maṅgalakolāhala,【陽】有關吉兆的事物 或行為的爭論。maṅgaladivasa,【陽】節日,婚姻日。maṅgalassa,maṅgalasindhava,【陽】皇家馬。maṅgalapokkharaṇī,【陰】王室的浴池。maṅgalasilāpaṭṭa,【中】國王的坐板。maṅgalasupina,【中】好夢。maṅgalahatthī,【陽】皇家象。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maṅgala: maṅgala(pu,na)
မဂၤလ(ပု၊န)
[maṅga=magi+ala.maṅganti sattā etena vuddhiṃ gacchantīti maṅgalaṃ.,7.182.nīti,dhā.27.,ṭī.88.]
[မဂၤ=မဂိ+အလ။ မဂၤႏၲိ သတၱာ ဧေတန ဝုဒၶႎ ဂစၧႏၲီတိ မဂၤလံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၇။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maṅgala:[adj.] auspicious; royal; lucky; festive.(nt.),festivity; good omen; ceremony; prosperity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maṅgala,(adj.) [cp.Vedic maṅgala.Expld by Dhtp 24 with root maṅg,i.e.lucky; see also mañju] auspicious,prosperous,lucky,festive Nd1 87,88; KhA 118 sq.; SnA 273,595; Sdhp.551.-- nt.maṅgalaṁ good omen,auspices,festivity Sn.258; Vin.II,129; PvA.17.A curious popular etymology is put forth by Bdhgh at KhA 123,viz.“maṁ galanti imehi sattā ti” maṅgalāni.-- maṅgalaṁ karoti lit.to make an auspicious ceremony,i.e.to besprinkle with grains etc.for luck (see on this PvA.198),to get married DhA.I,182; maṅgalaṁ vadati to bless one J.IV,299; DhA.I,115.Three (auspicious) wedding-ceremonies at DhA.I,115 viz.abhiseka° consecration,geha-ppavesana° entering the house,vivāha° wedding.-- Certain other general signs of good luck or omina kat) e)coxήn are given at J.IV,72,73 and KhA 118 sq.(see also maṅgalika).-- Several ceremonious festivities are mentioned at DhA.II,87 with regard to the bringing up of a child,viz.nāma-karaṇa-maṅgala the ceremony of giving a name; āhāra-paribhoga° of taking solid food; kaṇṇa-vijjhana° of piercing the ears; dussa-gahaṇa° of taking up the robe:cūḷā-karaṇa° of making the top-knot.-- Cp.abhi°.

--usabha an auspicious bull SnA 323.--chaṇa a merry time,fair J.II,48; DhA.I,392.--kicca auspicious function,festivity SnA 175,323.--kiriyā festivity,wedding SnA 69; finding good omens J.IV,72.--kolāhala the lucky,or most auspicious,foreboding,one of the 5 kolāhalas (q.v.) KhA 121.--pañha see maṅgalika.--divasa a lucky day J.IV,210; DhA.III,467.--vappa ploughing festival SnA 137.Cp.vappa-maṅgala.--sindhava state horse J.I,59.--silāpaṭṭa auspicious slab (of stone) J.I,59; VI,37; PvA.74.--supina lucky dream J.VI,330.--hatthi state elephant Mhvs 35,21; DhA.I,389.(Page 513)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAṄGALA:[a] có điềm lành,vận may,sang trọng,vui vẻ [nt] sự hoan lạc,điềm lành,lễ lộc,thạnh vượng --kicca [nt] sựvui vẻ,hoan lạc --kolāhala [m] cãi nhau về sự hạnh phúc,việc lành --divasa [m] ngày lễ,ngày hội hè,ngày đám cưới --āssa,--sindhavā [m] ngựa công --pokkharanī [f] hồ tắm của hoàng tộc --silāpatta [nt] một tấm cẩm thạch để cho vua ngự --supina [nt] điềm mộng lành --hatthī [m] voi của vua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maṅgala:မဂၤလ(ပု၊န)
[မဂၤ=မဂိ+အလ။ မဂၤႏၲိ သတၱာ ဧေတန ဝုဒၶႎ ဂစၧႏၲီတိ မဂၤလံ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၂။ နီတိ၊ ဓာ။ ၂၇။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၈။]
(န) (၁) ႀကီးပြါး-တိုးပြါး-ေၾကာင္းတရား၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ မဂၤလာ။ (၂) ဒီ႒သုတစေသာ မဂၤလာ။ (ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ အေကာင္းဟု သမုတ္အပ္ေသာ အာ႐ုံမ်ားကို ျမင္ရျခင္းသည္ ဒိ႒မဂၤလာ မည္၏။ အေကာင္းဟု သမုတ္အပ္ေသာအသံမ်ားကို ၾကားရျခင္းသည္ သုတမဂၤလာ မည္၏။ အေကာင္းဟု သမုတ္အပ္ေသာ အနံ႔,အရသာ,အေတြ႕အာ႐ုံမ်ားကို ခံစားရျခင္းသည္ မုတမဂၤလာ မည္၏။ သတၱနိ၊ ႒၊ ၂။ ၁)။ (ပု) (၃) မဂၤလဘုရား။ (၄) မဂၤလရေသ့။ (၅) မဂၤလပုဏၰား။ (၆) မဂၤလလုလင္။ (၇) မဂၤလကြၽန္။ (၈) မဂၤလျပာသာဒ္။ (၉) မဂၤလဆင္။ (တိ) (၁ဝ) မဂၤလာရွိေသာ၊ သူ။ (တိ) (၁ဝ) မဂၤလာရွိေသာ၊ သူ။ မဂၤလမဟာပုရိသ-ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maṅgala:မဂၤလ (န) (√မဂ္+အလ)
ေကာင္းျခင္း။ ပြားျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္း။ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရား။ မဂၤလာတရား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,