Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maḷorikā:f.支杖,支柱.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maḷorikā: maḷorikā(thī)
မေဠာရိကာ(ထီ)

PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maḷorikā,(f.) [prob.dialectical for māḷaka:cp.mallaka] a stand,(tripod) for a bowl,formed of sticks Vin.II,124 (=daṇḍ’ādhāraka Bdhgh on p.318).(Page 525)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
maḷorikā:chân bát,hay cũng là cái giá gỗ để tỳ khưu giữ bình bát không lăn lóc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maḷorikā:မေဠာရိကာ(ထီ)

လွံတံသပိတ္ေျခ၊ ကရားေျခက်စ္သဏၭာန္ ျပဳအပ္ေသာ သပိတ္ေျခ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maḷorikā:မေဠာရိကာ (ဣ)
လွံဒဏ္သပိတ္ေျခ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,