Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mañjiṭṭha,mañjeṭṭha,【形】 深紅色的。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mañjiṭṭha,mañjeṭṭha(cp.*Sk.mañjisṭhā Indian madder),【形】淡紅色的,橙色的(crimson)。(light (bright) red,crimson),usually enumd in set of 5 principal colours with nīla,pīta,lohitaka,odāta; e.g.at Vin I.25; S II.101 (f.mañjeṭṭhā)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mañjiṭṭha: mañjiṭṭha(ti)
မၪၨိ႒(တိ)
[mañjiṭṭhā+ṇa.rū,nhā.226.]
[မၪၨိ႒ာ+ဏ။ ႐ူ၊ႏွာ။၂၂၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mañjiṭṭha:[adj.] crimson.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAÑJIṬṬHA:,--jeṭṭha [a] màu đỏ đậm --jiṭṭhā [f] cây huỳnh đàng đỏ (hột dùng để cân ngọc xoàn)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mañjiṭṭha:မၪၨိ႒(တိ)
[မၪၨိ႒ာ+ဏ။ ႐ူ၊ႏွာ။၂၂၆။]
ထန္းက်င့္-နီပါးေဆး-ျဖင့္ ဆိုးအပ္ေသာ (အဝတ္စသည္)။ မေၪၥ႒-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mañjiṭṭha:မၪၨိ႒ (တိ) (မၪၨဳ+ဣ႒)
အလြန္ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာ။ နီေမာင္းေသာ အေရာင္ရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,