Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mañjūsā:f.[ cf.Sk.mañjūṣā] 宝函,箱,書類函.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mañjūsā,【陰】 首飾盒,盒子。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mañjūsā,【陰】首飾盒,盒子。Sṭ54.1~20./II,519.︰Kilesacorehi anabhibhavanīyattā jhānaṁ “cittamañjūsan”ti vuttaṁ.(由煩惱賊所無法征服的‘禪那’,所以説‘心的箱函’(cittamañjūsaṁ))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mañjūsā: mañjūsā(thī)
မၪၨဴသာ(ထီ)
[mana+sa.mana+.manañāṇe,so,ju majjho.,ṭī.524.manissa,maññati sādhanattaṃ etāyāti mañjūsā=kaṭṭhapeḷā.,7.215.]
[မန+သ။ မန+သက္။ မနဉာေဏ၊ ေသာ၊ ဇု မေဇၩာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၂၄။ မနိႆဇုက္၊ မညတိ သာဓနတၱံ ဧတာယာတိ မၪၨဴသာ=က႒ေပဠာ။ ေမာဂ္၊၇။၂၁၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mañjūsā:[f.] a casket; box.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mañjūsā,(f.) [cp.Epic Sk.mañjūṣā] a casket; used for keeping important documents in J.II,36 (suvaṇṇapaṭṭaṁ mañjūsāya nikkhipāpesi); IV,335 (suvaṇṇapaṭṭaṁ sāra-mañjūsāyaṁ ṭhapetvā kālam akāsi).(Page 515)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
mañjūsā:A bask box,casket
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAÑJŪSĀ:[f] hộp,tráp nhỏ,bình đựng di hài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mañjūsā:မၪၨဴသာ(ထီ)
[မန+သ။ မန+သက္။ မနဉာေဏ၊ ေသာ၊ ဇု မေဇၩာ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၂၄။ မနိႆဇုက္၊ မညတိ သာဓနတၱံ ဧတာယာတိ မၪၨဴသာ=က႒ေပဠာ။ ေမာဂ္၊၇။၂၁၅။]
တံတင္း၊ ေသတၱာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mañjūsā:မၪၨဴသာ (ဣ)
ေသတၱာ။ ပူတာ။ တံတင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,