Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maññita: maññita(na)
မညိတ(န)
[mana+ya+ta]
[မန+ယ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maññita,(pp.of maññati),imagined; deemed.(nt.) imagination; illusion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Maññita,(nt.) [pp.of maññati] illusion,imagination M.I,486.Nine maññitāni (the same list is applied to the phanditāni,the papañcitāni & saṅkhatāni) at Vbh.390:asmi,ayam aham asmi,bhavissaṁ,na bhavissaṁ,rūpī bhavissaṁ,arūpī bh.,saññī bh.,asaññī bh.,nevasaññī-nâsaññī-bh.(Page 515)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
maññita:hoang tưởng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maññita:မညိတ(န)
[မန+ယ+တ]
(၁) မွတ္ထင္-ၾကံဆ-ျခင္း။ (မညိတ ၃-မ်ိဳးကို မညနာ-ၾကည့္ပါ) (၂) ေထာင္လႊားျခင္း၊ မာန။ (မညိတ ၉မ်ိဳးကို မာနာ-ၾကည့္ပါ)။ (တိ) (၃) မွတ္ထင္ေသာ ေထာင္လႊားေသာ။ (၄) အထင္မွားေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maññita:မညိတ (န)
မွတ္ထင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maññita:မညိတ (တိ) (တီ-ကိတ္)
သိအပ္သည္။ မွတ္ထင္အပ္သည္။မညတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,