Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
maññe:① adv.[maññati の pr.1sg.] 私は思う,思うに,確かに.② [maññati の opt.] 思うベし.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Maññe,【無】 我想,我想像。(p248)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Maññe,【無】我想,我想像(methink)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maññe: maññe(bya)
မေည(ဗ်)

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maññe: maññe(kri)
မေည(ႀကိ)
[mana+ya+eyyaṃ]
[မန+ယ+ဧယ်ံ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maññe: maññe(kri)
မေည(ႀကိ)
[mana+ya+ma.ma- e-pru.]
[မန+ယ+မ။ မ-ကို ဧ-ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
maññe: maññe(kri)
မေည(ႀကိ)
[mana+ya+mi]
[မန+ယ+မိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
maññe:[ind.] methinks; I imagine.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAÑÑE:[in]hình như,tôi tưởng là
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
maññe:như thể là
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maññe:မေည(ႀကိ)
[မန+ယ+မိ]
(၁) သိ၏။ မညတိ-(၁)-ၾကည့္။ (၂) မွတ္ထင္၏။ မညတိ-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maññe:မေည(ႀကိ)
[မန+ယ+မ။ မ-ကို ဧ-ျပဳ။]
မွတ္ထင္ကုန္၏။ မညတိ (၂)ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maññe:မေည(ႀကိ)
[မန+ယ+ဧယ်ံ]
မွတ္ထင္ရာ၏။ မညတိ (၂)ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
maññe:မေည(ဗ်)

(၁) မွတ္ထင္၏။ (၂) ဥပမာေဇာတကနိပါတ္ "ကဲ့သို႔"ဟု ျမန္မာျပန္ရသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
maññe:မေည (သတၱမီ)
မွတ္ထင္၏။ သကဲ့သို႔။
မုခါဝရဏံ မေည ကေရာႏၲိ၊ ခံတြင္းကို ပိတ္သကဲ့သို႔ ျပဳကုန္၏။ ပရိစာေရတိ ေဒေဝါ မေည၊ နတ္သားကဲ့သို႔ ခံစားရ၏။ ဝတၱပၸဋိဝတၱကာရေကာပိ မုေခါ ဒကာဒိဒါယေကာပိ နာေဟာသိ မေည၊ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ျပဳေသာ သူသည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္ေရ စသည္တို႔ကို ဆက္ကပ္ေသာ သူသည္လည္းေကာင္း မရွိေယာင္တကား။မညတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,