Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mūsika,【陽】 Mūsikā,【陰】 鼠,老鼠。 ~cchinna,【形】被老鼠咬破的。 ~vacca,【中】 老鼠糞。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mūsika,【陽】mūsikā,【陰】鼠,老鼠。mūsikacchinna,【形】被老鼠咬破的。mūsikavacca,【中】老鼠糞。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mūsika: mūsika(thī,pu)
မူသိက(ထီ၊ပု)
[mūsa+ṇvu.,ṭī.618.thīniteamūsikā]
[မူသ+ဏြဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။၆၁၈။ ထီ၌မူသိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mūsika:[m.] a rat; mouse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mūsika,(m.) & mūsikā (f.) [Vedic mūṣikā,fr.mūṣ] a mouse D.II,107=Pug.43 (f.); Vism.109 (m.),252= KhA 46 (m.); Mhvs 5,30 (m.); VbhA.235.

--cchinna (auguries from the marks on cloth (gnawed by mice) D.I,9 (mūsikā°; DA.I,92 mūsika°=undurakhāyitaṁ; cp.Dial.I.17).--darī a mouse-hole J.I,462 (mūsikā°,so read for musikā°).--patha “Mouseroad” N.of a road Nd1 155,415 (here mūsikā°).--potikā the young of a mouse J.IV,188 (mūsika°).--vijjā mouse craft D.I,9 (cp.DA.I,93).(Page 540)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MŪSIKA:[m] --sikā [f] con chuột --cchinna [a] chuột gặm,cắn --vacca [nt] cứt chuột
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mūsika:con chuột
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mūsika:မူသိက(ထီ၊ပု)
[မူသ+ဏြဳ။ ဓာန္၊ ဋီ။၆၁၈။ ထီ၌မူသိကာ]
(၁) ႂကြက္။ (တိ) (၂) မူသိကာမည္ေသာ၊ သူ(ကြၽန္မ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mūsika:မူသိက (ပ) (√မုသ္+ဏိက)
ႂကြက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,