Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mūlaka:a.n.[mūla-ka] 根本とする,価値ある; 根,根本.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mūlaka,【陽】 微紅。 【形】 (在【合】中) 受…制約,源於。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mūlaka,(‹mūla),【形】(在【合】中)受…制約,源於(being caused by,having its reason through or from,conditioned by,originating)。2.【中】根本(=mūla,i.e.root,bulb)。3.微紅(radish; only in cpd.mūlaka-kanda radish (-root))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mūlaka: mūlaka(na)
မူလက(န)
[mūla+ka]
[မူလ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mūlaka:[m.] the reddish.(adj.),(in cpds.),being conditioned by; originating in.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mūlaka,(adj.nt.) [fr.mūla] 1.(adj.) (a) (-°) being caused by,having its reason through or from,conditioned by,originating in Vbh.390 (taṇhā° dhammā); Tikp.233 sq.,252 sq.,288 sq.& passim; VbhA.200 sq.,207 sq.(saṅkhāra°,avijjā° etc.with ref.to the constituents of the Paṭicca-samuppāda); PvA.19.-- (b) having a certain worth,price,being paid so much,dear Mhvs 27,23 (a °ṁ kammaṁ unpaid labour); DhA.I,398 (nahāna-cuṇṇa °ṁ catu-paṇṇāsa-koṭi dhanaṁ,as price); II,154 (pattha-pattha-mūlakā bhikkhā); III,296 (kiṁ mūlakaṁ how dear?).-- 2.(nt.)=mūla,i.e.root,bulb,radish,only in cpd.mūlaka-kanda radish (-root) J.IV,88,491; DhA.IV,78.-- See also pulaka.(Page 540)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MŪLAKA:[m] củ cải đỏ [adj] do điều kiện,nguồn gốc ở
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mūlaka:căn,phần căn bản
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mūlaka:မူလက(န)
[မူလ+က]
(၁) သစ္ျမစ္၊ အျမစ္၊ အျမစ္အရင္း။ (တိ) မူလမူလိကာ-ၾကည့္။ (၂) မူလရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mūlaka:မူလ-က (န)
မေယာဆန္ရင္း။ မံုလာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mūlaka:မူလ-က (တိ)
အျမစ္အရင္း ရွိသည္။ အေၾကာင္းရင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,