Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mūlabhesajja: mūlabhesajja(na)
မူလေဘသဇၨ(န)
[mūla+bhesajja]
[မူလ+ေဘသဇၨ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
mūlabhesajja:từ gọi chung những loại thuốc trị bệnh làm từ củ hay rễ thảo mộc (như gừng,riềng,nghệ,sâm,hà thủ ô,)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mūlabhesajja:မူလေဘသဇၨ(န)
[မူလ+ေဘသဇၨ]
(၁) ျပဓာန္းေသာေဆး၊ ေရာဂါေပ်ာက္စြမ္းႏိုင္ေသာေဆး။ (၂) မူရင္းေရာဂါ-မူလအနာ-တို႔၏ေဆး။ (၃) အျမစ္ေဆး၊ သစ္ျမစ္ေဆး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,