Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mūga:a.[Sk.mūka] 啞の,おしの.-badhira 啞と聾(つんぼ).-bbata 啞戒.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mūga,【形】 啞的,啞巴。(p258)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mūga,【形】啞的,啞巴。jaccamūga,天生啞巴。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mūga: mūga(ti)
မူဂ(တိ)
[miga+a.vattumasakkuṇeyyattāmigasadisoti mūgo,issū.ṭī.32va]
[မိဂ+အ။ ဝတၱဳမသကၠဳေဏယ်တၱာမိဂသဒိေသာတိ မူေဂါ၊ ဣႆူ။ ဓာန္ဋီ။ ၃၂ဝ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mūga:[adj.] dumb; a dumb person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mūga,(adj.) [Vedic mūka; see etym.under mukha] dumb Vin.I,91 (andha,m.,badhira); Sn.713; DhA.II,102 (andha,m.,badhira); SnA 51 (in simile); Sdhp.12.Freq.combd with eḷa,deaf (q.v.).(Page 539)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MŪGA:[a] câm,người câm
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
mūga:người câm,không được thọ đại giới chuyện dĩ lỡ,giới phẩm vẫn thành tựu,riêng thầy tổ phạm tác ác (theo samantapāsādikā)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mūga:မူဂ(တိ)
[မိဂ+အ။ ဝတၱဳမသကၠဳေဏယ်တၱာမိဂသဒိေသာတိ မူေဂါ၊ ဣႆူ။ ဓာန္ဋီ။ ၃၂ဝ]
အ-ေသာ၊ စကားမေျပာတက္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mūga:မူဂ (တိ)
အ သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mūga:မူဂ (ပ) (√မူ)
အ ေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,