Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mātu,【陰】 母親。 ~kucchi,【陽】 母胎。 ~gāma,【陽】女人。 ~ghāta,【陽】 弒母。 ~ghātaka,【陽】 弒母。 ~upaṭṭhāna,【中】 照料母親。 ~posaka,【形】 贍養母親的。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mātu,(mātar),- mātu,【陰】母親。單.主.mātā;復.主mātaro;單.呼.māta﹑mātā﹑māte(罕);復.呼mātaro;單.賓.mātaraṁ;復.賓.mātare﹑mātāro;單.具.﹑離.mātarā﹑mātuyā;復.具.﹑離.mātarehi﹑mātarebhi﹑mātūbhi﹑mātūhi;單.與.﹑屬.mātuyā﹑mātu;復.與.﹑屬.mātarānaṁ﹑mātānaṁ﹑mātūnaṁ;單.處.mātari﹑mātuyā﹑mātuyaṁ;復.處.mātaresu﹑mātūsu。mātukucchi,【陽】母胎。mātugāma,【陽】女人,女人家。mātughāta,【陽】弒母。mātughātaka,【陽】弒母。mātupaṭṭhāna,【中】孝順母親(照料母親)。mātuposaka,【形】贍養母親的。mātito,【離.單】由母系(by the mother’s side)。ubhato sujāto mātito ca pitito ca sajsuddha-gahaṇiko yāva sattamā pitāmahā-yugā akkhitto anupakkuṭṭho jāti-vādena.(父母兩方血統純凈,(上溯至)第七代祖先時代確實無混雜,論血統無可指責。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mātu: mātu(thī)
မာတု(ထီ)
[māna+rātu.]
[မာန+ရာတု။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mātu:[f.] mother.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀTU:[f] mẹ --kucchi [m] bụng mẹ --gāma [m] phụ nữ --ghāta [m] sự giết mẹ --ghātaka [3] người giết mẹ --paṭṭhāna [nt] săn sóc mẹ --posake [3] hầu hạ,phụng sự mẹ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mātu:မာတု(ထီ)
[မာန+ရာတု။]
(၁) အမိ၊ မိခင္။ (မိေထြး,မိႀကီးတို႔ကိုလည္း "အမိ" ဟုဆိုရသည္)။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mātu:မာတု

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,