Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mātika:a.[cf.Sk.mātṛka] 母の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mātika,【形】 和母親連接的。 ~kā,【陰】 水道,河道,目次,波提木叉 (Pātimokkha) 的編碼。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mātika,【形】和母親連接的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mātika: mātika(ti)
မာတိက(တိ)
[mātu+ṇika]
[မာတု+ဏိက]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mātika: mātika(pu)
မာတိက(ပု)
[]
[]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mātika:[adj.] connected with mother.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀTIKA:[a] có liên hệ với mẹ --kā [f] giòng nước,mục lục (quyển sách),ám hiệu của giới bổn Balađề Mộc xoa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mātika:မာတိက(ပု)
[]
မာတိကမည္သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mātika:မာတိက(တိ)
[မာတု+ဏိက]
အမိမွလာေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mātika:မာတိက (တိ)
အမိမွ လာသည္။
အမာတိက၊ အမိမဲ့သည္။ မတမာတိက၊ အမိေသေလၿပီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,