Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mātaṅga:m.[〃] 象; 下層民; 植物名.-ārañña 林中の象.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mātaṅga,【陽】 象,賤民。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mātaṅga,【陽】象,賤民。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mātaṅga: mātaṅga(pu)
မာတဂၤ(ပု)
[mātaṅga+ṇa.mahanta+aṅga.,ṭī.36va.sūci]
[မာတဂၤ+ဏ။မဟႏၲ+အဂၤ။ဓာန္၊ဋီ။၃၆ဝ။သူစိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mātaṅga:[m.] an elephant; a low-caste man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mātaṅga,[cp.Epic Sk.mātaṅga,dial.] an elephant Dh.329,330 (here as Ep.of nāga); J.III,389; VI,47; Vv 439; Miln.368.-- 2.a man of a low class [cp.BSk.mātaṅgī Divy 397] SnA 185 sq.(as Np.).(Page 527)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀTAṄGA:[m] con voi,người dòng thấp hèn (dòng nô lệ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mātaṅga:မာတဂၤ(ပု)
[မာတဂၤ+ဏ။မဟႏၲ+အဂၤ။ဓာန္၊ဋီ။၃၆ဝ။သူစိ]
(၁) ဆင္။ (၂) ဒြန္းစ႑ား။ (၃) မာတဂၤမည္သူ (တိ) (၄) ဆင္မ်ိဳး၌ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mātaṅga:မာတဂၤ (ပ)
ဆင္။ စစ္တိုက္ဆင္။ မာတဂၤရေသ့။ ဒြန္းစ႑ား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,