Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mārisa:a.[=mādisa] ‘わが友よ' ‘わが師よ' ‘尊師よ’ [voc.のみに使用,親愛・尊敬の呼びかけ] sg.mārisa,pl.mārisā.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mārisa,【形】 (只在【處】) 爵士,先生,閣下。(p254)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mārisa,【形】(只在【處】) 爵士,先生,閣下。SA.1.1./I,17.:Mārisāti devatānaṁ piyasamudācāravacanametaṁ.(‘友’是諸天人的親切表示的(稱呼)語言)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mārisa: mārisa(ti)
မာရိသ(တိ)
[amha+isa]
[အမွ+ဣသ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mārisa: mārisa(ti)
မာရိသ(တိ)
[amha+disa+kvi.rū,nhā.362.marisa=marisu+ṇa.nīti,.174,348.saṃ,ṭṭha,3.322.ma,ṭī,2.214.saṃ,ṭī,1.53.]
[အမွ+ဒိသ+ကြိ။႐ူ၊ႏွာ။၃၆၂။ မရိသ=မရိသု+ဏ။ နီတိ၊ဓာန္။၁၇၄၊၃၄၈။ သံ၊႒၊၃။၃၂၂။ မ၊ဋီ၊၂။၂၁၄။ သံ၊ဋီ၊၁။၅၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mārisa:[adj.] (found only in voc.) Sir,Sirs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mārisa,(adj.) [perhaps identical with mādisa] only in Voc.as respectful term of address,something like “Sir,” pl.“Sirs.” In sg.mārisa M.I,327; A.III,332; Sn.814,1036,1038,1045 etc.; Nd1 140=Nd2 508 (here expld by same formula as āyasmā,viz.piya-vacanaṁ garu-vacanaṁ etc.); J.V,140; Pv.II,133; Mhvs 1,27.-- pl.mārisā Sn.682; J.I,47,49; Vism.415; PvA.75.Explained by Buddhaghosa to mean niddukkha K.S.I.2 n.(Page 530)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀRISA:[a] (dùng trong hô cách) như Ngài,Thưa,bạch Ngài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mārisa:မာရိသ(တိ)
[အမွ+ဒိသ+ကြိ။႐ူ၊ႏွာ။၃၆၂။ မရိသ=မရိသု+ဏ။ နီတိ၊ဓာန္။၁၇၄၊၃၄၈။ သံ၊႒၊၃။၃၂၂။ မ၊ဋီ၊၂။၂၁၄။ သံ၊ဋီ၊၁။၅၃။]
ကိုယ္ႏွင့္ထပ္တူ ႐ႈထိုက္သူ၊ အရွင္၊ အရွင္ဘုရား၊ အခ်င္း၊ အေဆြေတာ္၊ ဆင္းရဲကင္းသူ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံႏိုင္သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mārisa:မာရိသ(တိ)
[အမွ+ဣသ]
မခြၽတ္ေသလတၱံ႕ေသာ၊ ေသျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mārisa:မာရိသ (ပ)
ဟင္းဆန္ကြဲပင္။ ဟင္းႏုနယ္ပင္။Amaranthus Oleraceus
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mārisa:မာရိသ (ပ)
အခ်င္း။ အေဆြ။ အရွင္။ ငါ့ႏွင့္တူေသာ သူ။
မာရိသာ၊ အခ်င္းတို႔။မာဒိသ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,