Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mānusaka:a.[=mānusa] 人の;人類.f.mānusikā,n.pl.mānusikāni.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mānusaka: mānusaka(pu,na)
မာႏုသက(ပု၊န)
[mānusa+ka.thī-nitea mānusi-kā.,4.48.]
[မာႏုသ+က။ထီ-၌ မာႏုသိ-ကာ။ ေမာဂ္၊၄။၄၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mānusaka:[adj.] human.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mānusaka,=mānusa,viz.1.(adj.) human:A.I,213 (sukhaṁ); Sn.524 (brahma-khettaṁ); Dh.417 (yogaṁ= m.kāyaṁ DhA.IV,225); Vv 356; J.I,138 (kāmā).-- f.manusikā Vism.407.-- 2.a human being,man Pv IV.157.Also nt.(collectively) pl.mānusakāni human beings,men DhA.I,233.(Page 529)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mānusaka:thuôc nhân loại,thuôc loài người
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mānusaka:မာႏုသက(ပု၊န)
[မာႏုသ+က။ထီ-၌ မာႏုသိ-ကာ။ ေမာဂ္၊၄။၄၈။]
(၁) လူ။ (၂) လူပု။ (၃) လူ႔ျပည္။ (၄) လူ-လူ႔ျပည္- ၌ျဖစ္ေသာ။ (၅) လူ႔ဥစၥာျဖစ္ေသာ။ (၆) လူတို႔သည္ျပဳအပ္ေသာ။ (၈) လူမိန္းမ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mānusaka:မာႏုသ-က (ပ)
လူပု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mānusaka:မာႏုသ-က (န)
လူအေပါင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mānusaka:မာႏုသ-က (တိ)
လူ၌ ျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ ဥစၥာ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,