Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mānusa:a.n.m.[Sk.mānuṣa] 人の,人間の; 人間,人.f.mānusī 人女.pl.mānusā 人々.-yoga 人間の束縛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mānusa,【形】 人。 【陽】 男人。 ~ka,【形】 人。 ~sī,【陰】 女人。(p254)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mānusa,【形】人。【陽】男人。mānusaka,【形】人。mānusī,【陰】女人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mānusa: mānusa(pu)
မာႏုသ(ပု)
[manu+nusa.ka.673.rū.683.manu+usa.,ṭī.227-8.manu-.nirutti.nhā,441.mu+u.nīti,sutta.753.thī-nitea mānusīç mānusinī.]
[မႏု+ႏုသ။ ကစၥည္း။၆၇၃။ ႐ူ။ ၆၈၃။ မႏု+ဥသ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၇-၈။ မႏု-သဏ္။ နိ႐ုတၱိ။ ႏွာ၊ ၄၄၁။ မု+ဥသဏ္။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၅၃။ ထီ-၌ မာႏုသီ,မာႏုသိနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mānusa:[adj.] human (m.),a man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mānusa,(adj.n.) [cp.Vedic mānuṣa; fr.same base (manus) as manussa] 1.(adj.) human Sn.301 (bhoga); It.94 (kāmā dibbā ca mānusā); Pv.II,921 (m.deha); 956 (id.).--amānusa divine Vv 356; Pv.II,1220; ghostly (=superhuman) Pv IV.36; f.amānusī Pv III,7.9 -- 2.(n.m.) a human being,a man Mhvs 15,64; f.mānusī a (human) woman J.IV,231; Pv.II,41.--amānusa a superhuman being Pv IV.157.-- pl.mānusā men Sn.361,644; Pv.II,117.As nt.in collective sense=mankind Pv.II,113 (v.l.mānussaṁ; C.=manussaloka).(Page 529)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀNUSA:[a] con người,nhân loại --saka [m] nhân loại --sī [f] phụ nữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mānusa:မာႏုသ(ပု)
[မႏု+ႏုသ။ ကစၥည္း။၆၇၃။ ႐ူ။ ၆၈၃။ မႏု+ဥသ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၂၇-၈။ မႏု-သဏ္။ နိ႐ုတၱိ။ ႏွာ၊ ၄၄၁။ မု+ဥသဏ္။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၅၃။ ထီ-၌ မာႏုသီ,မာႏုသိနီ။]
(၁) လူ။ (၂) မာႏုသမည္သူ၊ မာႏုသနတ္။ (၃) လူ႔ဥစၥာ။ (၄) လူ႔ျပည္၌- ျဖစ္- အက်ဳံးဝင္-ေသာ။ (၅) လူ႔စည္းစိမကို တားျမစ္တတ္ေသာ။ (၆) လူတို႔သည္ ျပဳအပ္ေသာ (ကံစသည္)။ (ထီ) (၇) လူမိန္းမ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mānusa:မာႏုသ (ပ)
လူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mānusa:မာႏုသ (တိ) (မႏုသ္+ဏ)
လူ၌ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,