Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mānana,【中】 敬禮,尊敬。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mānana,【中】敬禮,尊敬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mānana: mānana(na)
မာနန(န)
[māna1+yu]
[မာန၁+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mānana,(nt.),paying honour or respect.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Mānana,(nt.) & Mānanā (f.) [fr.māna1] paying honour or respect; reverence,respect S.I,66; J.II,138; Pug.19,22; Miln.377 (with sakkāra,vandana,pūjana & apaciti); Dhs.1121; DhsA.373.-- Cp.vi°,sam°.(Page 529)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀNANA:[nt] tỏ sự kính nể,tôn kính
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mānana:sự tôn vinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mānana:မာနန(န)
[မာန၁+ယု]
ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ခ်စ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mānana:မာနန (န)
ျမတ္ႏိုးျခင္း။ ပူေဇာ္ျခင္း။မာေနတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,