Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
māghāta:n.[mā-ghāta] 禁殺生,不殺.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Māghāta,【陽】 禁殺令(不可殺生的旨令)。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Māghāta,【陽】禁殺令(不可殺生的旨令)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
māghāta: māghāta(pu)
မာဃာတ(ပု)
[mā+ghāta]
[မာ+ဃာတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
māghāta:[m.] non-killing order.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Māghāta,(nt.) [lit.mā ghāta “kill not”] the injunction not to kill,non-killing order (with ref.to the killing of animals J.III,428 (°bheri,the drum announcing this order); IV,115; VI,346 (uposatha°).(Page 527)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀGHĀTA:[m] sự ra lịnh không cho giết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
māghāta:မာဃာတ(ပု)
[မာ+ဃာတ]
မသတ္လင့္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာေန႔၊ ၾကက္,ငွက္,သား,ငါးစေသာ တိရစၧာမ်ား မသတ္ရဟု အမိန္႔ထုတ္ထားေသာေန႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
māghāta:မာ-ဃာတ (န)
သားႀကီးငါးႀကီးမသတ္လင့္ဟု စည္လည္ေမာင္းခတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,