Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
māgavika:m.[cf.Sk.mārgavika<maga,miga] 猟師,捕鹿者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Māgavika,【陽】 獵人(捕鹿者)。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Māgavika,【陽】獵人(捕鹿者)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
māgavika: māgavika(pu)
မာဂဝိက(ပု)
[maga+ṇika,ettha vakārāgamo.rū,nhā.224.]
[မဂ+ဏိက၊ဧတၳ ဝကာရာဂေမာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၂၂၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
māgavika:[m.] a huntsman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Māgavika,[guṇa- form to *mṛga=P.miga; Sk.mārgavika] a deerstalker,huntsman A.II,207; Pug.56; Miln.364,412; PvA.207.(Page 527)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀGAVIKA:[m] người thợ săn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
māgavika:người săn nai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
māgavika:မာဂဝိက(ပု)
[မဂ+ဏိက၊ဧတၳ ဝကာရာဂေမာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၂၂၄။]
သားမုဆိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
māgavika:မာဂဝိက (ပ)
သားထိုးမုဆိုး။ အမဲသတ္သမား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,