Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
māgadha:m.[<Magadha] 香商.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Māgadha,māgadhaka,【形】 屬於摩揭陀國的。 ~dhī,【陰】 摩揭陀國的語言。(p253)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Māgadha,Māgadhaka,【形】摩揭陀國的。Māgadhī,【陰】摩揭陀國的語言。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
māgadha: māgadha(pu)
မာဂဓ(ပု)
[magga+thu+a.,ṭī.396.]
[မဂၢ+ထု+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
māgadha: māgadha(pu)
မာဂဓ(ပု)
[māgadha+ṇa.thī-niteamāgadhī]
[မာဂဓ+ဏ။ထီ-၌မာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
māgadha,(adj.) belonging to Magadha.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Māgadha,[fr.Magadha] scent-seller,(lit.“from Magadha”) Pv.II,937 (=gandhin PvA.127).(Page 527)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Māgadha:The name of a gotta.J.iii.339.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MĀGADHA:,--dhaka [a] thuộc về xứ Ma Kiệt Đà --dhī [f] tiếng nói của xứ Magadha
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
māgadha:မာဂဓ(ပု)
[မာဂဓ+ဏ။ထီ-၌မာဂဓီ]
(၁) မာဂဓမည္ေသာ သား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
māgadha:မာဂဓ(ပု)
[မဂၢ+ထု+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၆။]
မင္းမ်ိဳးစဉ္ဆက္ကို ခ်ီးမြမ္းသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
māgadha:မာဂဓ (တိ) (မဂဓ+ဏ)
မဂဓတိုင္း၌ ျဖစ္သည္။ မဂဓျပည္ကို အစိုးရသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,