Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
ludda:a.m.[= rudda.Sk.raudra] 恐ろしき,兇暴の; 猟師 [= luddaka] .-kamma 無法の業,兇暴の行為.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ludda,【形】 兇猛的,殘酷的。 【陽】 獵人,管獵犬者。 ~ka,【陽】 獵人。(p272)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ludda,【形】兇猛的,殘酷的。【陽】獵人,管獵犬者。luddaka,【陽】獵人。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ludda:[adj.] fierce; cruel.(m.),huntsman.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ludda,(adj.) [the usual P.form of rudda,corresponding to Sk.raudra] 1.fierce,terrible; cruel,gruesome S.I,143; A.II,174 (pāpa,l.,kibbisa); V,149; Pug.56; Vv 845 (=dāruṇā pisāc’--ādino VvA.335); J.V,243 (ṭhānaṁ= niraya); Sdhp.286.The spelling ludra occurs at J.IV,46=VI,306,which is ludda at J.V,146.-- 2.a hunter,sportsman Sn.247 (dussīla°; SnA 289:luddā ca kurūra-kammantā lohita-pāṇitāya,macchaghātakamigabandhaka-sākuṇik’ādayo idha adhippetā); Vv 631; J.II,154 (°putta=luddaka); III,432 (Bharata by name); Pug.56 (māgavika,sākuṇika,l.,macchaghātaka etc.; expld by dāruṇa kakkhaḷa at Pug.A 233); Vism.245= VbhA.259; VbhA.228.(Page 585)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LUDDA:[a] tàn bạo,hung dữ [m] thợ săn (bằng chó) --ka [m] thợ săn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ludda:thợ săn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ludda:လုဒၵ (ပ)
မုဆိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ludda:လုဒၵ (န)
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အမႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ludda:လုဒၵ (တိ) (√႐ုဒ္+ရ)
ၾကမ္းၾကဳတ္သည္။ ၾကမ္းတမ္းသည္။ ခက္ထန္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,