Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lohituppādaka: lohituppādaka(ti)
ေလာဟိတုပၸါဒက(တိ)
«lohita+uppādaka.thī-nitea lohituppādikā.»
[ေလာဟိတ+ဥပၸါဒက။ ထီ-၌ ေလာဟိတုပၸါဒိကာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lohituppādaka:[m.] one who sheds the blood (of a Buddha).
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lohituppādaka:thuật ngữ gọi người cố ý làm báu thân thế tôn bị chảy máu (dù không ai có thể khiến ngài bị trọng thương hay tử thương) hạng này tuyệt đối không thể thọ đại giới,có cưỡng cầu cũng không thành tựu giới phẩm xưa nay chỉ có mỗi mình tỳ khưu devadatta là người duy nhất phạm vào trọng tội này lần đó,ông đã cố tình xô ngã một tảng đá lớn từ núi cao để ám toán đức phật,nhưng ngài chỉ bị trầy chân và chảy nhiều máu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lohituppādaka:ေလာဟိတုပၸါဒက(တိ)
[ေလာဟိတ+ဥပၸါဒက။ ထီ-၌ ေလာဟိတုပၸါဒိကာ။]
ေလာဟိတုပၸါဒ ကံကို က်ဴးလြန္သူ၊ ေလာဟိတုပၸါဒကံႀကီးထိုက္သူ၊ (ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္၌) ေသြးကိုျဖစ္ေစ-ေသြးထြက္ေအာင္ျပဳ-တတ္ေသာ၊ သူ။ ေလာဟိတုပၸါဒကမၼ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lohituppādaka:ေလာဟိတုပၸါဒက (တိ) (ေလာဟိတ+ဥပၸါဒက)
ျမတ္စြာဘုရားကို ေသြးစိမ္တည္ေအာင္ ျပဳသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,