Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lohakaṭāha: lohakaṭāha(pu,na)
ေလာဟကဋာဟ(ပု၊န)
«loha+kata+kaṭāha.lohena kataṃ kaṭāhaṃ lohakaṭāhaṃ.pā,yo.489»
[ေလာဟ+ကတ+ကဋာဟ။ ေလာေဟန ကတံ ကဋာဟံ ေလာဟကဋာဟံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၈၉]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lohakaṭāha:[m.] a copper receptacle.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lohakaṭāha:cái chảo,xưa thường làm bằng đồng nên mới gọi thế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lohakaṭāha:ေလာဟကဋာဟ(ပု၊န)
[ေလာဟ+ကတ+ကဋာဟ။ ေလာေဟန ကတံ ကဋာဟံ ေလာဟကဋာဟံ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၈၉]
ေၾကး-ဒယ္အိုး-ဖ်ဉ္းအိုး၊ သံ-ဒယ္အိုး-ဖ်ဉ္းအိုး။ ေၾကး,သံ စသည္တို႔ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ-ဒယ္အိုး-ဖ်ဉ္းအိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lohakaṭāha:ေလာဟ-ကဋာဟ (န)
ေၾကးဒယ္အိုး။ ေၾကးဖ်ဥ္းအိုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,