Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
loha:n.[〃] 金属,銅.-aḍḍhamāsa 銅の半銭.-kaṭāha 銅瓶.-kumbhī 銅釜.-guḷa 銅丸,鉄丸.-tāla 銅鍵.-tumba 銅壷.-patta 銅鉢.-pāsāda 銅殿,青銅殿.-bhaṇḍa 銅物,銅器.-bhāṇaka,-vāraka 銅壷,銅瓶.-maya 銅製,真鍮の.-māsaka 銅銭,小銅貨.-salākā 銅籌.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Loha,【中】 金屬,銅。 ~kaṭāha,【陽】 銅容器。 ~kāra,【陽】 銅匠,銅器制造人。 ~kumbhī,【陰】 銅鍋。 ~guḷa,~piṇḍa,【陽】 金屬塊。 ~jāla,【中】 銅網。 ~thālaka,【陽】 銅碟子,銅碗。 ~pāsāda,【陽】 銅殿(在阿奴羅富羅 (Anuradhapura) 皇宮佛殿的名字,布滿銅瓦)。 ~bhaṇḍa,【中】 銅器。 ~maya,【形】 銅制的。 ~māsaka,【陽】 銅幣。 ~salakā,【陰】 銅線,銅針。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Loha,【中】金屬,銅。lohakaṭāha,【陽】銅容器。lohakāra,【陽】銅匠,銅 器制造人。lohakumbhī,【陰】銅鍋。lohaguḷa,lohapiṇḍa,【陽】金屬塊。lohajāla,【中】銅網。lohathālaka,【陽】銅碟子,銅碗。lohapāsāda,【陽】銅殿 (在阿奴羅富羅 (Anuradhapura) 皇宮佛殿的名字,布滿銅瓦)。lohabhaṇḍa,【中】銅器。lohamaya,【形】銅制的。lohamāsaka,【陽】銅幣。lohasalakā,【陰】銅線,銅針。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
loha: loha(ti)
ေလာဟ(တိ)
«loha+ka.upamatteko.»
[ေလာဟ+က။ ဥပမေတၱေကာ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
loha: loha(pu,na)
ေလာဟ(ပု၊န)
«lū+ha.,ṭī.3va2.493.lunāti etenāti lohaṃ.sūci.(ti) loha-saṃ.(pu,na) loha-prā.(pu) loha-addhamāgadhī.»
[လူ+ဟ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၂။ ၄၉၃။ လုနာတိ ဧေတနာတိ ေလာဟံ။ သူစိ။ (တိ) ေလာဟ-သံ။ (ပု၊န) ေလာဟ-ျပာ။ (ပု) ေလာဟ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
loha:[nt.] metal; copper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Loha,(nt.) [Cp.Vedic loha,of Idg.*(e)reudh “red”; see also rohita & lohita] metal,esp.copper,brass or bronze.It is often used as a general term & the individual application is not always sharply defined.Its comprehensiveness is evident from the classification of loha at VbhA.63,where it is said lohan ti jātilohaṁ vijāti° kittima° pisāca° or natural metal,produced metal,artificial (i.e.alloys),& metal from the Pisāca district.Each is subdivided as follows:jāti°=ayo,sajjhaṁ,suvaṇṇaṁ,tipu,sīsaṁ,tambalohaṁ,vekantakalohaṁ; vijāti°=nāga-nāsika°; kittima°=kaṁsalohaṁ,vaṭṭa°,ārakūṭaṁ; pisāca°=morakkhakaṁ,puthukaṁ,malinakaṁ,capalakaṁ,selakaṁ,āṭakaṁ,bhallakaṁ,dūsilohan.The description ends “Tesu pañca jātilohāni pāḷiyaṁ visuṁ vuttān’eva (i.e.the first category are severally spoken of in the Canon).Tambalohaṁ vekantakan ti imehi pana dvīhi jātilohehi saddhiṁ sesaṁ sabbam pi idha lohan ti veditabbaṁ.” -- On loha in similes see J.P.T.S.1907,131.Cp.A.III,16=S.V,92 (five alloys of gold:ayo,loha,tipu,sīsaṁ,sajjhaṁ); J.V,45 (asi°); Miln.161 (suvaṇṇam pi jātivantaṁ lohena bhijjati); PvA.44,95 (tamba°=loha),221 (tatta-loha-secanaṁ pouring out of boiling metal,one of the five ordeals in Niraya).

--kaṭāha a copper (brass) receptacle Vin.II,170.--kāra a metal worker,coppersmith,blacksmith Miln.331.--kumbhī an iron cauldron Vin.II,170.Also N.of a purgatory J.III,22,43; IV,493; V,268; SnA 59,480; Sdhp.195.--guḷa an iron (or metal) ball A.IV,131; Dh.371 (mā °ṁ gilī pamatto; cp.DhA.IV,109).--jāla a copper (i.e.wire) netting PvA.153.--thālaka a copper bowl Nd1 226.--thāli a bronze kettle DhA.I,126.--pāsāda “copper terrace,” brazen palace,N.of a famous monastery at Anurādhapura in Ceylon Vism.97; DA.I,131; Mhvs passim.--piṇḍa an iron ball SnA 225.--bhaṇḍa copper (brass) ware Vin.II,135.--maya made of copper,brazen Sn.670; Pv.II,64--māsa a copper bean Nd1 448 (suvaṇṇa-channa).--māsaka a small copper coin KhA 37 (jatu-māsaka,dāru-māsaka+); DhsA.318.--rūpa a bronze statue Mhvs 36,31.--salākā a bronze gong-stick Vism.283.(Page 589)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LOHA:[nt] kim khí,đồng thau --kaṭāha [m] đồ đựng bằng đồng --kāra [m] thợ làm đồng,thợ đúc --kumbhī [f] nồi làm bằng đồng,chậu đồng --guḷa,--piṇṇa [m] một cục,một tảng đồng --jāla [nt] lưới sắt,đồng --thālaka [m] dĩa hay chén bằng đồng --pāsāda [m] tên của một cái đền của vua xứ Anuradhapura,nóc lợp bằng ngói đồng --bhaṇṇa [nt] đồ dùng bằng đồng --maya [m] làm bằng đồng --māsaka [m] đồng tiền đồng --salākā [f] dây đồng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
loha:đồng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
loha:ေလာဟ(ပု၊န)
[လူ+ဟ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃ဝ၂။ ၄၉၃။ လုနာတိ ဧေတနာတိ ေလာဟံ။ သူစိ။ (တိ) ေလာဟ-သံ။ (ပု၊န) ေလာဟ-ျပာ။ (ပု) ေလာဟ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သံ။ ေလာဟကူဋဝႆ,ေလာဟပတၱ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) ေၾကးနီ။ (၃) (သံ,ခဲမျဖဴ,ခဲပုပ္မွ,ေငြ-ဤ ၄-ပါးတို႔မွ ႂကြင္းေသာ) ဓာတ္သတၱဳမ်ား။ (၄) သံ,ေၾကးနီ,ေတး (=ေၾကးခပ္ျပာ၊ ခဲပုတ္ႏွင့္ ေၾကးနီတို႔ကို ေရာစပ္၍ ျပဳအပ္ေသာ သတၱဳ),ေၾကးျဖဴ (=ခဲမျဖဴႏွင့္ ေၾကးနီတို႔ကို ေရာစပ္၍ ျပဳအပ္ေသာ သတၱဳ)။ (၅) (သံ,ခဲမျဖဴ,ခဲပုပ္,ေငြ,ေရႊ-ဤ-၅-ပါးတို႔မွ ႂကြင္း-ေသာ) ဓာတ္သတၱဳမ်ား။ (၆) သံတူ။ (၇) ေၾကးနီေရာင္အဆင္း။ (၈) အေက်ာ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
loha:ေလာဟ(တိ)
[ေလာဟ+က။ ဥပမေတၱေကာ။]
ေၾကးနီအဆင္းကဲ့သို႔ နီေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
loha:ေလာဟ (န)
ေၾကးနီ။ သံ။ သတၱဳ။ အေက်ာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,