Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lobha:m.[〃] 貪,貪欲,欲.-akusalamūla 貪不善根,-dhamma 貪法.-mūla 貪根.-sahagata 貪倶の.hetu 貪因.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lobha,【陽】 貪欲,妄羨。 ~nīya,【形】 被妄想的,令人想要的。 ~mūlaka,【形】 有貪欲為其根的。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lobha,(‹lubh執取),【陽】貪欲(greed),妄羨(covetousness)。SA.3.2./I,137.︰lubbhanalakkhaṇo lobho,dussanalakkhaṇo doso,muyhanalakkhaṇo mohoti.(貪欲相,稱為貪欲;忿怒相,稱為瞋;糊塗相,稱為癡。) lobhanīya,【形】被妄想的,令人想要的。lobhamūlaka,【形】有貪欲為其根的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lobha: lobha(ti)
ေလာဘ(တိ)
«lobha+ṇa»
[ေလာဘ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lobha: lobha(pu)
ေလာဘ(ပု)
«lubha+ṇa.lubbhana lobho.,ṭī.163.lubbhanti tena (sattā) sayaṃ vā lubbhatiç lubbhanamattameva vā tantilobho.abhi,ṭṭha,1.291.abhi,vatāra.29-nhā.iti,ṭṭha,38.netti,ṭṭha.18.rū.582.nīti,dhātu.235.lobha-saṃ.lobha,loha-prā.addhamāgadhī.»
[လုဘ+ဏ။ လုဗ႓န ေလာေဘာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၃။ လုဗ႓ႏၲိ ေတန (သတၱာ) သယံ ဝါ လုဗ႓တိ,လုဗ႓နမတၱေမဝ ဝါ တႏၲိေလာေဘာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၉၁။ အဘိ၊ ဝတာရ။ ၂၉-ႏွာ။ ဣတိဝုတ္၊ ႒၊ ၃၈။ ေနတၱိ၊ ႒။ ၁၈။ ႐ူ။ ၅၈၂။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၅။ ေလာဘ-သံ။ ေလာဘ၊ ေလာဟ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
lobha:'greed',is one of the 3 unwholesome roots (mūla,q.v.) and a synonym of rāga (q.v.) and taṇhā (q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lobha:[m.] greed; covetousness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lobha,[cp.Vedic & Epic Sk.lobha; fr.lubh see lubbhati] covetousness,greed.Defined at Vism.468 as “lubbhanti tena,sayaṁ vā lubbhati,lubbhana-mattam eva vā taṁ,” with several comparisons following.‹-› Often found in triad of lobha dosa moha (greed,anger,bewilderment,forming the three principles of demerit:see kusala-mūla),e.g.at A.IV,96; It.83,84; Vism.116; Dukp 9,18 sq.See dosa & moha.-- D.III,214,275; S.I,16,43,63,123 (bhava°); V,88; A.I,64 (°kkhaya),160 (visama°),cp.D.III,70 sq.; II,67; Sn.367,371,537 (°kodha),663,706,864,941 (°pāpa); Nd1 15,16,261; J.IV,11 (kodha,dosa,l.); Dhs.982,1059; Vbh.208,341,381,402; Nett 13,27; Vism.103; VbhA.18; PvA.7,13,17,89 (+dosa),102; VvA.14; Sdhp.52 (°moha),266.--alobha disinterestedness D.III,214; Dhs.32.

--dhammā (pl.) affection of greed,things belonging to greed; (adj.) (of) greedy character M.I,91; III,37; D.I,224,230; S.IV,111; A.III,350; J.IV,11.--mūla the root of greed Vism.454 (eightfold; with dosa-mūla & moha-mūla).(Page 588)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LOBHA:[m] sự tham,sự tham lam --nīya [a] do tham lam,ước muốn --mūlaka [a] nguồn gốc do sự tham
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lobha:tham
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lobha:ေလာဘ(ပု)
[လုဘ+ဏ။ လုဗ႓န ေလာေဘာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၆၃။ လုဗ႓ႏၲိ ေတန (သတၱာ) သယံ ဝါ လုဗ႓တိ,လုဗ႓နမတၱေမဝ ဝါ တႏၲိေလာေဘာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၂၉၁။ အဘိ၊ ဝတာရ။ ၂၉-ႏွာ။ ဣတိဝုတ္၊ ႒၊ ၃၈။ ေနတၱိ၊ ႒။ ၁၈။ ႐ူ။ ၅၈၂။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၃၅။ ေလာဘ-သံ။ ေလာဘ၊ ေလာဟ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
(က) ေလာဘ=လိုခ်င္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-ျခင္း။ (ခ) ေလာဘ=လိုခ်င္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-တတ္ေသာတရား။ (ဂ) ေလာဘ=လိုခ်င္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-ေၾကာင္းတရား။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lobha:ေလာဘ(တိ)
[ေလာဘ+ဏ]
ေလာဘ (ဟူေသာအေၾကာင္း) ရွိေသာ၊ ကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lobha:ေလာဘ (ပ) (√လုဘ္+ဏ)
တပ္ျခင္း။ လိုခ်င္ျခင္း။ တပ္စြန္းျခင္း။ မက္ေမာျခင္း။ တဏွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,