Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
likhitaka:a.m.[likhita-ka] 犯罪者として刻印された者,盗賊.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Likhitaka,【陽】 已經被規定的人,喪失公權者。(p272)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Likhitaka,【陽】已經被規定的人,喪失公權者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
likhitaka: likhitaka(pu)
လိခိတက(ပု)
[ikhita+ka.likhitabboti likhito,soyeva likhitako.pā,yo.241.]
[လိခိတ+က။ လိခိတေဗၺာတိ လိခိေတာ၊ ေသာေယဝ လိခိတေကာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၄၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
likhitaka:[m] one who has been prescribed; an outlaw.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Likhitaka,(adj.) [likhita+qualifying ending ka] one who has been proscribed,an outlaw Vin.I,75 (cora).(Page 584)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LIKHITAKA:[m] người đã được ra lệnh,qui định,người bị loại ra ngoài vòng pháp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
likhitaka:လိခိတက(ပု)
[လိခိတ+က။ လိခိတေဗၺာတိ လိခိေတာ၊ ေသာေယဝ လိခိတေကာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၂၄၁။]
(၁) လိခိတ-(၄)-ၾကည့္။ (၂) စာေရး၊ စာေရးဆရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
likhitaka:လိခိတ-က (ပ)
ေတြ႕ရာသတ္ဟု ကမၸည္းထားအပ္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,