Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lepa:m.[〃<lip] 塗布,ぬりつけ,粘着,執着,とりもち.-citta 塑像.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lepa,【陽】 塗層,抹灰泥。(p273)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lepa,【陽】塗層,抹灰泥。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lepa: lepa(pu)
ေလပ(ပု)
«dinna+lepa.kye.]
[ဒိႏၷ+ေလပ။ ေရွ႕ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lepa: lepa(pu)
ေလပ(ပု)
[ipi+ṇa.nīti,dhātu.121.lipa+ṇa.dhātvattha.lipaç lepa vā+,bhojane lepane ca,kammani.thoma.lepa-saṃ.leva-prā,addhamāgadhī.]
[လိပိ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂၁။ လိပ+ဏ။ ဓာတြတၳ။ လိပ,ေလပ ဝါ+ဃဉ္၊ ေဘာဇေန ေလပေန စ၊ ကမၼနိဃဉ္။ ေထာမ။ ေလပ-သံ။ ေလဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lepa:[m.] coating; plastering a plaster.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lepa,[fr.lip,see limpati; cp.Classic Sk.lepa stain,dirt] 1.smearing,plastering,coating over Vin.IV,303 (bāhira°); J.II,25 (mattikā°).-- 2.(fig.) plaster,i.e.that which sticks,affection,attachment,etc.,in taṇhā° the stain of craving,& diṭṭhi° of speculation Nd1 55; Nd2 271III, -- Note.lasagata at A.II,165 read with v.l.as lepa-gata,i.e.sticky.-- Cp.ā° pa° (Page 586)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LEPA:[m] sự trét,tô,người tô trét thạch cao
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lepa:ေလပ(ပု)
[လိပိ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂၁။ လိပ+ဏ။ ဓာတြတၳ။ လိပ,ေလပ ဝါ+ဃဉ္၊ ေဘာဇေန ေလပေန စ၊ ကမၼနိဃဉ္။ ေထာမ။ ေလပ-သံ။ ေလဝ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) လိမ္းက်ံ-ကပ္ၿငိ-ျခင္း။ (၂) လိမ္းက်ံ-ကပ္ၿငိ-ျခင္း-တတ္-ေၾကာင္း-ျဖစ္-ေသာ တရား၊ (၃) လိမ္းက်ံ-ကပ္ၿငိ-ေၾကာင္း ဝတၳဳ၊ (က) သစ္ေစး၊ ေကာ္၊ ခ်ိပ္။ (ခ) ေမ်ာက္ႏွဲေစး၊ ၫြန္ေပ်ာင္း။ (ဂ) အဂၤေတ၊ ေျမညက္။ (ဃ) ဆီစသည္၊ (၄) လိမ္းက်ံ-ကပ္ၿငိ-ရာအရပ္။ ေလေပါကာသ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lepa:ေလပ(ပု)
[ဒိႏၷ+ေလပ။ ေရွ႕ပုဒ္ေက်။]
ေပးအပ္ေသာ-အဂၤေတ-ေျမညက္။ လိမ္းက်ံျခင္း။ ေပးအပ္ေသာ လိမ္းက်ံျခင္း။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
lepa:ေလပ
ဘူ = သပၸေန-သြားျခင္း၌။ ေလပတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lepa:ေလပ (ပ) (√လိပ္+ဏ)
လိမ္းက်ံျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,